the JIPTS

הנחיות לסוקרים

כתב העת לפיזיותרפיה הוא כתב עת שפיט וכל מאמר שנשלח לפרסום ונמצא מתאים, נשלח לשניים עד שלושה סוקרים. סוקרי המאמרים הם מומחים בתחום בו עוסק המאמר, בעלי ניסיון אישי בפרסום מאמרים ובעלי רקע מתאים להערכת שיטות המחקר.

 
לסוקרי המאמרים תפקיד מרכזי וחשוב בקביעת הרמה האקדמית של המאמרים שמתפרסמים בכתב העת והערותיהם מסייעות למחברים לתקן את המאמרים כדי שיהיו ראויים לפרסום. הערכת המאמרים נעשית על גבי טופס מובנה שמותאם למאמרים מחקריים ולסקירות ספרות. הסקירה אנונימית ושמות המחברים גלויים לעורכת הראשית של כתב העת בלבד.

 

 

עבור לתוכן העמוד