the JIPTS

סוגי המאמרים המתפרסמים

המאמרים המתפרסמים בכתב העת

להלן תיאור תמציתי של מאמרים וכתבות המתפרסמים בכתב העת של העמותה לקידום הפיזיותרפיה, אשר הציבור מוזמן להגיש לפרסום.

 • מאמר מערכת – עוסק בד"כ בנושאים רלוונטיים ואקטואליים ומשקפים את הדעה האישית של הכותב. (מוגש בד"כ על ידי העורכת הראשית של כתב העת או מישהו שמונה על ידה).
 • מאמרים מקוריים מאמרי מחקר, סקירות ספרות (כלליות ושיטתיות), תיאורי מקרה, ניתוח התכנות של פרויקטים חדשניים, ניירות עמדה, וכו.
 • מבט על  מנקודת ראות מקצועית - מאמרים המציגים מבט אישי-מקצועי על נושאים בעלי עניין לציבור הפיזיותרפיסטים. המאמרים יכולים, למשל,  לתאר שינויים בשדה הקליני בתחומים ספציפיים,  הצגת גישות טיפול ייחודיות או שיטות הוראה חדשניות,  ועמדות ותובנות הנובעות מתוך עשייה מקצועית בתחום מסוים.
 • ממבט אישי- כתבות המביעות את קולם של מקבלי שירות ו/או משפחותיהם .
 • אתיקה בפיזיותרפיה – המדור נועד לשפר את יכולת הפיזיותרפיסטים  לזהות דילמות אתיות בהם הם נתקלים במהלך עבודתם ולתת הכוונה כיצד ניתן להתמודד עמם, תוך שימוש במונחים אתיים.
 • חדשות מהרשת -  תיאור אתרי אינטרנט רלוונטיים למקצוע.
 • ממדף הספרים - סקירת ספרים מקצועיים חדשים.
 • רואים עולם - תקצירי מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית העולמית בתחום הפיזיותרפיה ובתחומים רלוונטיים למקצוע. אנו מעודדים את כל החוקרים שפרסמו עבודות בספרות הבינלאומית לעדכן את כתב העת עם תקציר מאמרם.
 • תדריכים קליניים – מסמכים שפותחו על ידי וועדות מיוחדות או קבוצות עניין.
 • כלי מדידה והערכה – תיאור כלי הערכה רלוונטיים למקצוע, כולל סקירת תקפותם ומהימנותם, ואופן השימוש בהם.
 • ייעוץ סטטיסטי כתבות בסוגיות הקשורות לעיבודים סטטיסטיים.
 • מכתב לעורך – מכתב דעה שמטרתו לעודד שיח עמיתים בנושאים אקטואליים רלוונטיים למקצוע.
 • תקצירי כנסים – כתב העת יפרסם מפעם לפעם תקצירים של עבודות של פיזיותרפיסטים ישראלים אשר הציגו עבודתם בכנסים בינלאומיים או בכנס הישראלי לפיזיותרפיה

 

ציבור הקוראים מוזמן לפנות ישירות לעורכת הראשית של כתב העת (yochy.laufer@gmail.com) להתייעצות במידה והם מעוניינים לכתוב כתבה אשר אינה מתאימה בצורה ברורה לאחת הקטגוריות שהוצגו כאן.

 

 

עבור לתוכן העמוד