the JIPTS

נספחים

כתב העת לפיזיותרפיה ישקול פרסום של מאמרים שלא פורסמו במקום אחר, למעט פרסום תקציר לכנס או תזה, שלא מועמדים לפרסום במקום אחר.

פרסום מאמר מותנה באישור של כל המחברים ובהתחייבות לא לפרסם את המאמר במקום אחר או בשפה אחרת ללא אישור בכתב של מערכת כתב העת. המחברים נדרשים להסכים להעביר את זכויות היוצרים על המאמר למערכת כתב העת באם הוא התקבל לפרסום. (נספח 1).


כתב העת אימץ את עקרונות הצהרת הלסינקי לביצוע מחקרים בבני אדם ומצהיר שכל המחקרים שמתפרסמים צריכים להתבצע לפי העקרונות הללו. בכל מחקר יש לציין איזו וועדת אתיקה אישרה את ביצועו ומתי. וכן, האם המשתתפים במחקר נדרשו לתת הסכמה מדעת. 

כתב העת פועל גם לפי העקרונות האתיים לביצוע מחקרים בבעלי חיים – The international Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals recommended by the WHO ודורש שכל המחקרים בבעלי חיים יבוצעו לפי העקרונות הללו.

המחברים נדרשים לציין אם קיים ניגוד אינטרסים לביצוע המחקר. למאמר שימצא מתאים לפרסום יש לצרף הצהרות, חתומות על ידי המחבר הראשי, שאין ניגוד אינטרסים ושהמאמר מקורי. (נספח 2)

 

עבור לתוכן העמוד