the JIPTS

תוכן עניינים כרך 10 גיליון 1

תוכן עניינים כרך 10 גיליון 1

 

דבר העורכת

יוכבד לויפר

מאמר מלא

 

מאמר מחקרי

הצורך, ההצדקה וההנחיות לכתיבת תיאורי מקרה / תמר יעקב 

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

מאמר מחקרי

מהימנות ותוקף של כלי הערכה לבדיקת יכולת תפקודית יומיומית ("בית"י)

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

 

 

מאמר מחקרי

כלי להערכת תפקוד ומוגבלות בקרב קשישים: הצגת הנוסח העברי של ה- Late life function and disability instrument / יעקב מלצר, אילן קורץ, אורלי שרי

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

 

מאמר מחקרי

השפעת גירויים חשמליים תחושתיים על שיקום לאחר אירוע מוחי: סקירה שיטתית / יוכבד לויפר

תקציר עברית / תקציר אנגלית / מאמר מלא

 

 

 

ממדף הספרים

יוספה דנצינגר

מאמר מלא

 

 

 

חדשות מהאינטרנט

ליאת רייבמן

מאמר מלא

 

 

לגיליון הבא >>

 
 

עבור לתוכן העמוד