the JIPTS

שחיקה נפשית בקרב פיזיותרפיסטים - סקירת ספרות 17-1


שחיקה נפשית בקרב פיזיותרפיסטים - סקירת ספרות / הילי רוזנבלום, שחר לב ארי

 

 

 

תקציר
שחיקה נפשית היא בעיה נפוצה בקרב העוסקים במקצועות השירות האנושיים בכלל, ובקרב עובדי הבריאות בפרט. נושא זה נחקר גם בקרב פיזיותרפיסטים,ואולם ככל הידוע לנו לא נעשתה עד כה סקירת ספרות בנושא.

 

מטרות:

סקירה זו היו לבדוק את רמות השחיקה הנפשית של פיזיותרפיסטים בשלושה ממדים: תשישות רגשית, דפרסונליזציה והגשמה אישית פחותה, להשוות בין רמות השחיקה של פיזיותרפיסטים לאלו של הצוות הרפואי ושל האוכלוסייה הכללית, לבחון אלו משתנים הם מנבאי שחיקה בקרב פיזיותרפיסטים, ולברר אם קיימות התערבויות שהוכחו כיעילות בהפחתת השחיקה בקרב פיזיותרפיסטים.

 

שיטות:

חיפוש במאגרי המידע:Medline, Cinahl, Psycinfo ,Google Scholar , בכתב העת לפיזיותרפיה בישראל וסקירת עבודות גמר ודוקטורט באוניברסיטת תל-אביב עד דצמבר 2013.

 

תוצאות:

בסקירה נכללו 14 מאמרים. המחקרים הראו כי רמת השחיקה בקרב פיזיותרפיסטים הייתה נמוכה עד גבוהה בשלושת הממדים לפי סולם "מלאי השחיקה" של Maslach. מכיוון שהרמה לא הייתה אחידה, לא ניתן היה לערוך השוואה בין אוכלוסייה זו  לאוכלוסייה הכללית ולצוות הרפואי. המשתנים העיקריים שנמצאו כמנבאי שחיקה אצל פיזיותרפיסטים היו: גיל, ותק ופעילויות לשם התפתחות מקצועית.אשר להשפעה של התערבויות להורדת רמת השחיקה בקרב  פיזיותרפיסטים, רובם המכריע של המחקרים שנעשו על צוותים רפואיים לא כללו פיזיותרפיסטים, מה שמנע הסקת מסקנות.

 

מסקנה:

נמצא כי בקרב פיזיותרפיסטים קיימת שחיקה נפשית ברמה נמוכה עד גבוהה בשלושת ממדיה. לאור מנבאי השחיקה שנמצאו, מומלץ כי פיזיותרפיסטים וארגונים יפעלו להפחתת השחיקה בקרב עובדים צעירים ויעודדו למידה לשם התפתחות מקצועית. יש מקום להמשיך ולחקור את הנושא כדי לבסס את המשתנים שנמצאו כמנבאי שחיקה, לבחון את נושא מחויבות לעבודה ולבדוק את יעילותן של ההתערבויות למניעה וטיפול בשחיקה בקרב פיזיותרפיסטים.

 

מילות מפתח:

שחיקה נפשית, פיזיותרפיסטיםBurnout, Physical therapist, Physiotherapist,. 

עבור לתוכן העמוד