the JIPTS

16-3 קידום בריאות ופעילות גופנית בתכנית הלימודים לתואר ראשון

קידום בריאות ופעילות גופנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה לפיזיותרפיה שבאוניברסיטת אריאל /

אופירה אינשטיין, נועה בן-עמי, מיכל עצמון

 

 

תקציר
אורח החיים המערבי היושבני וחוסר העיסוק בפעילות גופנית (פ"ג), יחד עם עלייה ניכרת בתוחלת החיים, הביאו את אנשי המקצוע בפיזיותרפיה להפוך את תחום הפ"ג המותאמת לאוכלוסיות השונות לחלק מכלי הטיפול של המקצוע. כיום, תפיסת מדיניות הבריאות בארגוני הפיזיותרפיה בעולם היא שפיזיותרפיסטים הם אנשי מקצוע מובילים בתכניות לקידום בריאות ופ"ג. במוסדות הרפואיים בישראל מתקיימות הכשרות ייעודיות לפיזיותרפיסטים מתוך התפיסה שפיזיותרפיסטים הם בעלי יתרון מקצועי לעסוק בתחום. ברוח זו הציבה לעצמה המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל לקדם תחום חשוב זה במסגרת תכנית הלימודים.

 

מטרות: לשלב את תחום הפ"ג וקידום הבריאות בתכנית הלימודים של הסטודנטים לפיזיותרפיה ולהכשיר בוגרים ברוח מדיניות הבריאות העכשווית בארץ ובעולם.


תיאור התהליך: במחלקה הוקמה ועדה שבראשה חברת סגל בתפקיד "רכזת תחום פ"ג וקידום בריאות". תפקידי הוועדה הם לגבש רעיונות לקידום התחום ולפעול ליישומם. כדי לקדם את התחום פועלת המחלקה בכמה רבדים: 1. הטמעת עקרונות הפ"ג המותאמת בקורסים הקיימים בתכנית הלימודים ובקורסים ייעודיים חדשים. בין הקורסים החדשים הוסף קורס חובה לתכנית הלימודים  -  "עקרונות האימון הגופני וקידום בריאות" וקורס העשרה שאינו חלק מתכנית הלימודים – "מדריכי כושר גופני ובריאות" (מדריכי חדר כושר).  2. שילוב סטודנטים בפרויקטים מיוחדים הקשורים לתחומי פ"ג, כגון יום ספורט מחלקתי וסרטון הדרכה לפ"ג. 3. עריכת ימי עיון וסדנאות באוניברסיטה ומחוצה לה בנושאי פ"ג וקידום בריאות

 

סיכום ויישומים: מטרת התהליך שתואר לעיל היא לבסס את מקומם של הפיזיותרפיסטים בתחום המניעה וקידום הבריאות כבר בשלב לימודיהם לתואר הראשון. התהליך מבטא הלכה למעשה את השאיפה להעמיק את הקשר בין האקדמיה לשדה הקליני ולמגמות בעולם הרפואה.


מילות מפתח: פעילות גופנית, קידום בריאות, תכנית לימודים בפיזיותרפיה, חינוך בפיזיותרפיה

עבור לתוכן העמוד