the JIPTS

16-3 החוזקות והחולשות של שירותי הפיזיותרפיה בישראל

החוזקות והחולשות של שירותי הפיזיותרפיה בישראל מנקודת מבטם של המנהלים הארציים / ד"ר תמר יעקב

 

 

תקציר


רקע: שירותי הפיזיותרפיה בישראל ניתנים על ידי כל קופות החולים, על פי החוק. המודעות לחוזקותיהם ולחולשותיהם של שירותי הפיזיותרפיה היאתנאי הכרחי לפיתוח תכניות לשיפורם וכן לקביעת סדרי עדיפויות עבור הארגונים שמספקים אותם.


מטרה: לתאר את החוזקות והחולשות של שירותי הפיזיותרפיה בישראלמנקודת מבטם של המנהלים הארציים של שירותי הפיזיותרפיה בקופות החולים.


שיטה: נערך מחקר איכותני, המבוסס על ראיונות עומק אישיים עם כל המנהלים הארציים של שירותי הפיזיותרפיה בישראל. ניתוח תוכן הראיונות נעשה על ידי ניתוח תמטי.

 

תוצאות: על פי ניתוח הראיונות הוגדרו נושאים בתחום הקליני ובתחום המינהלי, שצוינו כחזקות או כחולשות, או, לחילופין, צוינו כחוזקות על ידי חלק מהמנהלים וכחולשות על ידי אחרים. החוזקות העיקריות הן מקצועיות הפיזיותרפיסטים, איכות הטיפול  ופריסת השירות ברחבי הארץ. החולשות העיקריות הן חוסר במשאבים ויישום לא מספק של גישת הטיפול האקטיבי. הנושאים העיקריים השנויים במחלוקת הם מידת ההתמקצעות בתחומים ייחודיים, זמינות הטיפול, הכשרת העובדים ותנאי העסקה.


דיון ומסקנות: ההבדלים בין המנהלים משקפים כנראה הבדלים בין קופות החולים באיכות השירות הפיזיותרפי הניתן לאוכלוסייה. הבדלים אלה יכולים להצביע על חוסר שוויון בשירות הניתן לאוכלוסייה אשר נוגד אתרוח החוק.

 

מילות מפתח: שירותי פיזיותרפיה, חוזקות, חולשות, שוויוניות

עבור לתוכן העמוד