the JIPTS

16-2 תיקון טעות

תיקון טעויות- כרך 16 גיליון 1


• במאמר 'בדיקת מהימנותו ותוקפו של ה-Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire בערבית ישראלית מדוברת' של באדרה אבו אלהיג'ה-נעאמנה PT, MPH,  ויוכבד לויפר PT, D.sc, צורף בטעות שאלון אחר מתורגם לאנגלית ולא השאלון שתורגם על ידי החוקרות. ניתן לקבל את השאלון המתורגם ממערכת כתב העת.

• משפט הפתיחה בתקציר המאמר 'מה זה "לימודי מוגבלות" - ואיך זה קשור לפיזיותרפיה?' של ד"ר חני ויטלזון, צריך להיות: 'לימודי המוגבלות (Disability Studies) הם תחום מתפתח של ידע אקדמי ופעילות ציבורית בנושאים המשיקים לפיזיותרפיה. סקירת מושגי היסוד של לימודי המוגבלות נועדה להרחיב את זווית הראיה של ציבור הפיזיותרפיסטים, אשר התחנכו ברובם על צורת חשיבה שונה.

עבור לתוכן העמוד