the JIPTS

16-2 השפעות של אימון קוגנטיבי על ממדי הליכה וניידות

השפעות של אימון קוגנטיבי ממוחשב על מדדי הליכה וניידות בקרב חולי פרקינסון / חגית אטיאס, עוזי מילמן, ענר וייס, ענת מירלמן, ג'ף הוסדרוף

 

תקציר


רקע: כמה מחקרים, שבדקו את השפעתה של תכנית אימון קוגניטיבי באמצעות תוכנה ממוחשבת, הראו השפעה חיובית מבחינה קוגניטיבית-רגשית על אוכלוסיות שונות. תכנית התערבות מסוג זה נבדקה גם בקרב אוכלוסייה של חולי פרקינסון והראתה שיפור במדדים קוגניטיביים. לפי הספרות, לא נעשו ניסיונות קודמים כדי לבחון העברה מאימון קוגניטיבי מכוון לתפקודי הליכה בקרב חולי פרקינסון.

 

מטרת המחקר: לבדוק אם אימון קוגניטיבי לשיפור של תפקוד ניהולי (Executive Function - (EF יכול לשפר תפקודי הליכה.

 

אוכלוסייה ושיטה: זהו מחקר פיילוט ניסויי התערבותי. במחקר השתתפו חולי פרקינסון ממחוז חיפה, MMSE >25, דרגה H&Y) 3-1), שבריאותם הכללית מאוזנת ואשר יודעים להשתמש במחשב. בדיקות תפקודי ההליכה והקוגניציה נערכו במכון לפיזיותרפיה "לין" בשלושה מועדים שונים: שבוע לפני האימון הקוגניטיבי, בתום 12 שבועות של אימון וכן ארבעה שבועות לאחר האימון (מעקב), כדי לבדוק השפעות ארוכות טווח של האימון. האימון נעשה במחשב בבית החולה, שלוש פעמים בשבוע, במשך 30 דקות. האימון נעשה בתוכנת RAttenGo.

 

תוצאות: במחקר השתתפו 30 נבדקים; 18 נבדקים (60%) השלימו את פרוטוקול המחקר; גילם הממוצע של הנבדקים (±6.41) 67.32. במחקר נמצא הבדל מובהק בין הערכת הבסיס להערכת המעקב בכמה אספקטים: נמצא הבדל בציון הקוגניטיבי הכולל (GCS) (p=0.003); בבדיקת TUGחלה ירידה מובהקת (שיפור) במשך הזמן הממוצע מ-11.73 ל-10.42 שניות (p-0.030). נוסף על כך, בקבוצה שהשתפרה בחמש נקודות בתפקוד הניהולי (EF) נמצא הבדל מובהק ברגולריות הצעד בהליכה תוך כדי ביצוע מטלה במקביל (p=0.031) Dual tasking (DT).

 

דיון: אימון קוגניטיבי באמצעות מחשב יכול לשמש עבור חולי פרקינסון, בשלב הראשוני של מחלתם, כלי תרפויטי נוסף על טיפול משלים, כגון פיזיותרפיה, לשם הדרכה, מניעה ושיפור מדדי הליכה וקוגניציה. עם זאת, למחקר הזה ישנן מגבלות ויש צורך במחקר המשך בעל מדגם גדול יותר ועם קבוצת ביקורת.

 

מילות מפתח: מחלת פרקינסון, אימון קוגניטיבי, תפקוד ניהולי )ת"נ(, רגולריות הצעד, תפקודי הליכה.

עבור לתוכן העמוד