the JIPTS

16-1 המהימנות והתקפות של Manual Muscle Testing

 

המהימנות והתקפות של Manual Muscle Testing- סקירת ספרות שיטתית / יגאל קצפ 

 

תקציר

 

רקע: Manual muscle testing (MMT) היא אחת הבדיקות המקובלות להערכה של כוח השריר בקליניקה. הבדיקה היא פשוטה, זולה ואינה דורשת מכשור. למרות השימוש הנרחב בבדיקה זו, אין מידע מספק דיו לגבי התקפות והמהימנות של הבדיקה.

 

מטרה: לסקור את המחקרים שעסקו בהערכת המהימנות והתקפות של ה- MMT, אשר פורסמו בעשור האחרון.  

 

שיטות: נערך חיפוש באתרים אינטרנטיים: PubMed, NARIC, CIRRIE, EBSCO, Google Scholar, EM consult, Cochrane Library, Web of Science, Medscape CME. נכללו מחקרים שעוסקים במהימנות או בתקפות של ה- MMT שהשתמשה בסקאלת ה- Medical Research Council (MRC) Scale, שפורסם בשפה האנגלית ושהיה ניתן להשיגם בגרסתם המלאה. כל המחקרים שהוכללו בעבודה זו הוערכו על-ידי"Critical appraisal tool for validity and reliability studies of objective clinical tools", ומחקרי התקפות הוערכו גם על-ידי "Levels of Evidence for Primary Research Question".

 

תוצאות: החיפוש הראשוני העלה יותר מ- 300 מחקרים. אבל לאחר קריאת כותרתם ותקציריהם נבחרו מבניהם תשעה מאמרים בלבד שעסקו במהימנות ו\או בתקפות של MMT ושנמצאו רלוונטיים. שמונה מבין המאמרים עסקו במהימנות כלשהי: אחד עסק בתוקף מבני ועוד שניים נועדו, על פי  הצהרתם, לבדוק מהימנות ותקפות. האיכות של כל המחקרים הייתה נמוכה/בינונית מלבד מחקר אחד שאיכותו הייתה גבוהה. 

 

מסקנות: על פי המחקרים שנסקרו נראה שאפשר להשתמש  ב- MMT לשם הערכת רמות שונות של כוח באוכלוסיות מסוימות, אך יש צורך במחקרים נוספים בעלי איכות מתודולוגית גבוהה כדי לבסס ביסוס-יתר את  המהימנות והתקפות של הכלי בהבחנה בין רמות הכוח השונות.

 

מילות מפתח: Manual muscle testing; Reliability; Validity; Systematic review.

עבור לתוכן העמוד