the JIPTS

10-1 כלי להערכת תפקוד ומוגבלות בקרב קשישים

כלי להערכת תפקוד ומוגבלות בקרב קשישים: הצגת הנוסח העברי של ה-
Late life function and disability instrument

 

תקציר:


שאלוני דיווח עצמי על תפקוד גופני ומוגבלות הם כלים חשובים במחקר הזקנה. השאלונים הקיימים לוקים בחוסר התאמה לאוכלוסיית הקשישים, בחוסר רגישות לשינויים, במהימנות בינונית, בתקפות הנתונה בספק, ובחוסר יכולת לבחון קשת רחבה של תפקודים יומיומיים הקשורים לגפה העליונה ולגפה התחתונה. ה-  Late-   Life Function and Disability Instrument (LLFDI) אשר פותח במרכז לחקר הבריאות והמוגבלות באוניברסיטת בוסטון, הינו כלי הערכה באמצעות דיווח עצמי המודד תפקוד ומוגבלות בקרב קשישים.  ה-LLFDI  תורגם לעברית במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן-גוריון, ומטרת המאמר הנוכחי היא להציג את גרסתו העברית. המאמר מציג את המודל הקונספטואלי על פיו פותח הכלי ואת הקשר בין בדיקות תפקודיות קליניות, דיווח עצמי ומוגבלות בזקנה. כמו כן מציג המאמר סקירת ספרות בנוגע לתקפות ולמהימנות -LLFDI ככלי למדידת תפקוד גופני ומוגבלות. מסקנת המאמר היא שה-LLFDI הינו כלי שימושי בעל מהימנות ותקפות גבוהים. ה-LLFDI  מומלץ כמדד במחקרים ובקליניקה, כאשר תפקוד ומוגבלות הינם המדדים שבהם מעוניין החוקר/הקלינאי.
 

עבור לתוכן העמוד