the JIPTS

10-1 השפעת גירויים חשמליים תחושתיים על שיקום לאחר אירוע מוחי

השפעת גירויים חשמליים תחושתיים על שיקום לאחר אירוע מוחי: סקירה ספרותית
יוכבד לויפר, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה

 

תקציר:


מחקרים העוסקים במאפייני הפלסטיות של המוח מעידים כי שינויים זמניים בקלט תחושתי יכולים לגרום לשינוים עמידים בארגון הקורטקס הסנסורי והמוטורי בבריאים ובנבדקים לאחר אירוע מוחי. מטרת מאמר זה היא סקירת מחקרים הבוחנים השפעת גירויים חשמליים תחושתיים, באמצעות אלקטרודות שטח, על תפקוד לאחר אירוע מוחי. חיפוש המאמרים נעשה במאגרי המידע האלקטרוניים Pubmed, CINHAL, Cochrane Library ו- Pedro. אותרו שבעה עשר מאמרים אשר ענו על קריטריוני ההכללה. המאמרים מאופיינים בשונות גבוהה מבחינת איכותם המחקרית, מאפייני הגירוי החשמלי (עוצמה, משך ותדר הפולס), מיקום האלקטרודות , שלב ההחלמה, רמת התפקוד של הנבדקים ומדדי ההערכה. שונות זאת מקשה על הסקת מסקנות חד-משמעיות לגבי מאפייני הטיפול האופטימאליים ואפיון המטופלים אשר עשויים להשיג השפעה משמעותית מהטיפול. יחד עם זאת, בכל המחקרים, להוציא מאמר בודד אחד, נמצאה השפעה חיובית של גירויים חשמליים תחושתיים לפחות על מדד הערכה תפקודי אחד. עובדה זו מצביעה על כך שיש מקום לשילוב טיפול זה  בתהליך השיקום של מטופלים לאחר אירוע מוחי. לסיכום, יש לתכנן מחקרים נוספים אשר יסייעו בהחלטה הקלינית של  צורת ואופן השימוש  בכלי טיפול זה בכדי להפיק ממנו את המרב.

 

 


עבור לתוכן העמוד