the JIPTS

12-3 דיקור סיני למטרת שיקום התפקוד לאחר שבץ

דיקור סיני למטרת שיקום התפקוד לאחר שבץ: סקירה סיסטמתית של מחקרים קליניים אקראיים עם קבוצת דמי
Kong J.C., Lee M.S., Shin B.C., Song Y.S., Ernst E.
CMAJ. 2010 Sep 27. Epub ahead of print.

תקציר:

רקע: לעיתים קרובות דיקור סיני מומלץ כטיפול משלים במהלך שיקום לאחר אירוע מוחי. מטרת סקירה זו היא להעריך את יעילותו בתחום זה.

שיטת המחקר: ערכנו חיפוש ב-25 מאגרי מידע וב-12 כתבי רפואה קוריאנים מראשית הוצאתם ועד אוקטובר 2009. כללנו מחקרים אקראיים מבוקרים ללא הגבלה בשפה, אשר השוו את השפעתו של דיקור סיני (עם או ללא גירויים חשמליים) עם דיקור מדומה. הערכנו את האיכות המתודולוגית של המחקרים בעזרת שימוש בקריטריוני  סיכון להטייה על פי המלצות Cochrane ובעזרת הסולם להערכת איכות מחקר על פי מאגר ה- PEDro.

תוצאות: עשר מתוך 664 המחקרים שנסרקו תאמו את קריטריוני ההכללה. כללנו בסקירה שבעה מאמרים העוסקים במצבים חריפים וסב-חריפים לאחר שבץ. מטה אנליזה של חמשת המחקרים שהעריכו תפקוד לא מצאו הבדל משמעותי לטובת הדיקור, עם הטרוגניות גבוהה בין המחקרים. ניתוח רגישות בפוסט-הוק של שלושה מחקרים עם סיכון נמוך להטיה, לא מצא יתרון בדיקור בפעילויות יום יומיות בסוף תקופת ההתערבות (n=244, סטיית התקן 0.07, 95% רווח בר סמך 0.18- ל; 0.32 I(2)=0%) או לאחר המעקב (n=244, סטיית התקן 0.10, 95% רווח בר סמך בין 0.15- ל; 0.35; I(2)=0%). במצב כרוני לאחר שבץ, שלושה מחקרים בדקו את ההשפעה של דיקור סיני על תפקודיות על פי ה-Modified Ashworth Scale; כולם כשלו בהשגת יתרון משמעותי.

הבהרה: המטה אנליזה של נתונים ממחקרים באיכות מתודולוגית גבוהה לא מצביעה על יתרון חיובי של דיקור סיני כטיפול להחלמה תפקודית לאחר שבץ.


 

עבור לתוכן העמוד