the JIPTS

11-2 דימויים מוטוריים בפיזיותרפיה

דימויים מוטוריים בפיזיותרפיה
פרופ’ רות דיקשטין

תקציר:

דימוי מוטורי הוא דימוי של תנועה פשוטה או מרכבת של הגוף ללא ביצועה בפועל. חזרה מגמתית על דימוי או דימויים מוטורים מסוימים (motor imagery practice), לשם שיפור הביצוע של מטלה תנועתית, נחשבת לאמון מנטאלי (mental rehearsal). אימונים בדימויים מוטורים בענפי הספורט השונים משמשים מזה שנים רבות לשיפור ביצועי ספורטאים. בעשור השנים האחרון הוחדרה שיטת תרגול זו גם לשיקום של אנשים לאחר פגיעות במערכת העצבים המרכזית ובמערכות אחרות בגוף האדם. מרבית הפיזיותרפיסטים המטפלים בשיטה זו מוסיפים את התרגול בדימויים מוטורים לפרוטוקול התרגול הקונבנציונאלי (טיפול “משולב”); במקרים בהם תנועה בפועל אינה רצויה או אפשרית, ניתן לעשות שימוש בתרגול בדימויים מוטורים בלבד.

שתי האפצויות השכיחות ביותר ביישום תרגול בדימוי הן 1) דימויים ראיתיים שבהם המתאמן “רואה” את עצמו מבצע את התנועות המבוקשות, 2) דימויים סומטוסנסוריים, הכוללים בעיקר דימוי תחושות קינסטטיות המתלוות ל”ביצוע” של התנועה)ות( המדומית(ות).

על אימונים בדימויים מוטורים בטפול פיזיותראפי חלים אותם כללים החלים על אימונים מובנים בפועל, כמו ההיצמדות למטרות טיפול מוגדרות, חזרות על תרגילים והפסקות זמן קצובות. יחד עם זאת, העדר משוב חיצוני על התנועה המבוצעת בדימוי מחייב את המטפל לנקוט בשיטות שונות כדי לפקח ולאמוד את מידת ההיענות של המטופל לתרגול.

התוצאות של בדיקות דימות רבות שנעשו באנשים בריאים מעידות על פעילות באזורים חופפים במוח בזמן דימוי משימה תנועתית ובעת ביצועה בפועל. יתר על כן, אימונים בדימויים מוטורים, בדומה לתרגול בפועל, משפיעים על ראורגניזציה מוחית הן באנשים בריאים והן באנשים שנפגעו במערכת העצבים המרכזית. התרומה של תרגול מובנה בדימויים מוטורים באוכלוסיות שונות של מטופלים הודגמה במספר רב של מחקרים קליניים.

מלות מפתח: דימויים מוטורים, חזרה מנטאלית, שיקום פיסיקאלי, אירוע מוחי.  Motor Imagery, Mental practice, Mental rehearsal, Physical rehabilitation, Stroke.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד