the JIPTS

11-2 קווים מנחים לניהול המידע הרפואי במערך הפיזיותרפיה

קווים מנחים לניהול המידע הרפואי במערך הפיזיותרפיה לאור סוגיות בתחום האתיקה והמשפט
ירון טילינגר, Bpt, MA

תקציר

מטרת המאמר הינה להדגים כיצד סוגיות מתחום האתיקה הרפואית והמשפט הן מקור לתובנות בעיצוב הרשומה הרפואית בעולם הרפואה המערבי-המודרני ועולם הפיזיותרפיה בתוכו. יוצגו מעט מהשינויים שחלו בעולם הרפואה עם השנים. שינויים אלו מחייבים חשיבה מחודשת על מבנה וארגון התיק הרפואי-הפיזיותרפי. המאמר מדגים כיצד הדיון האתי המשפטי מהווה כלי חשוב בקבלת החלטות בנושא. המאמר כולל את הנושאים הבאים:

א. סקירה של עקרונות הביו-אתיקה המודרניים. הצגת שני מודלים המתקיימים זה לצד זה ביבשות האמריקאית ובאירופה ואת הדרך בה עולם הביו-אתיקה הישראלי נדרש לאזן עצמו בין מודלים אלו המשקפים תפיסות עולם כוללות השונות זו מזו. מובאות השלכות אפשריות על ניהול תיק בעל רכיבים משתפים או מבדלים.

ב. שתי גישות נוגדות הקיימות ביחסי המטפל כלפי החולה והשפעת התפתחות עולם הידע הרפואי לטובת הגישה השוויונית, הלא פטרנליסטית. מועלות השלכות שונות של נושא זה על ניהול המידע, ועיקרן - הצורך לייצר דיאלוג טיפולי מחד, ולאפשר ניהול מידע לא שיתופי, אל מול מטופל שלא מעוניין בהליך כזה, מאידך.

ג. סוגיית החובה להזהיר  (The duty to worn) כמקרה דגל למצבים בהם חובה לייצר השקה בין מאגרי מידע ולפרוץ את גבול האוטונומיה של הפרט על המידע הרפואי שלו. נידונות בקצרה ההשלכות האפשריות על ניהול המידע הרפואי.

ד. הרשלנות הרפואית והשלכתה על תיעוד המידע הרפואי ברשומה. מוצגות הדרישות הסטטוטוריות העולות מהחוקים השונים )ובראשם חוק זכויות החולה, התשנ”ו 1996- ( הנוגעות לניהול, תיעוד ושמירת המידע הרפואי, כמו גם רמת הפירוט הנדרשת בו.

מילות מפתח: רשומה רפואית, אתיקה רפואית, פטרנליזם רפואי, שוויון ברפואה, רשלנות רפואית, חובת תיעוד, החובה להזהיר, חובות המטפל והמטופל.


 

עבור לתוכן העמוד