the JIPTS

11-3 התרומה של ביצוע צעדים במנח עמידה על תפקוד ותחלואה משנית בילדים עם שיתוק מוחין

התרומה של ביצוע צעדים במנח עמידה על תפקוד ותחלואה משנית בילדים עם שיתוק מוחין
איזנברג שרון, זוק לובה, כרמלי אלי, כץ-לוירר מיכל
Pediatr Phys Ther. 2009 Spring; 21(1):79-85.

תקציר

רקע: ילדים הלוקים משיתוק מוחין בדרגה חמורה מתקשים מאד לעמוד וללכת. לשיפור הליכתם תהיה תרומה חשובה בתפקודם ובפעילותם.

 

מטרה: לחקור את הישימות והיעילות של ביצוע צעדים במנח עמידה על תפקוד ותחלואה משנית בילדים עם שיתוק מוחין חמור.

 

שיטות: 22 ילדים עם שיתוק מוחין חמור השתתפו במחקר, 11 ילדים נחשפו לחשיפה לתרגול צעדים במנח עמידה פסיבית למשך חצי שנה באמצעות אביזר ה- HW( Hart Walker) ו- 11 אחרים נחשפו לתוכנית העמדה פסיבית בעמידון לתקופת זמן זהה. התכונות אשר הוערכו קודם להתערבות ולאחריה כללו: עצירות, אירועים חריגים, צפיפות עצם השוק באמצעות Bone quantitative ultrasound ותפקוד יומיומי באמצעות ה Pediatric Evaluation of Disability PEDI( Inventory).

 

תוצאות: ילדים שנחשפו להליכון ה- HW הציגו שיפור בתפקודי מעיים אך לא הציגו אפקט נוסף על מדדי צפיפות עצם ביחס לקבוצת העמידה הפסיבית. ילדים שנחשפו ל- HW היו מסוגלים בסיום המעקב לצעוד באופן עצמאי במכשיר, הציגו שיפור מובהק במרכיב הניידות של ה- PEDI, אבל לא הגיעו להליכה במהירות תפקודית.

 

מסקנה: HW מאפשר הליכה לילד שאינו מהלך ובכך מקל עליו להשתתף יותר גם בפעילויות תפקודיות בחיי היום-יום.

 

 

עבור לתוכן העמוד