the JIPTS

11-3 בדיקות חוזק שרירי הצוואר: שיטות ומשמעויות קליניות

בדיקות חוזק שרירי הצוואר: שיטות ומשמעויות קליניות
זאב דביר, תמר פרושנסקי
Manipulative Physiol Ther. 2008 Sep; 31(7):518-24.

תקציר

רקע: שרירי הצוואר אחראים להכוונת הראש ולשמירה על יציבתו. כתוצאה מכך, פעולת שרירים אלה הינה ברמה נמוכה-בינונית, אך לא זניחה, כעולה מהאפקט התרפויטי החיובי הנגרם במהלך התנייתם (חיזוקם). מאפיינים מיוחדים: למדידת חוזק שרירי הצוואר ופענוח הממצאים מעמד מיוחד בתחום ביצועי השריר. בשל המגוון הרחב של שיטות המדידה והיחידות בהן מובע החוזק, פרוטוקול המדידה ומכשירי המדידה, לא ניתן כיום להצביע על מה שמכונה בסיס נתונים נורמטיבי.

שיטות: חיפוש ספרותי תחת מילות המפתח ‘צוואר’, ‘ראש’ ו’חוזק’ גילה 34 מאמרים אשר נראו מתאימים לסקירה זו.

סיכום: באופן כללי מגלים המאמרים כי בנבדקים בריאים חולשה קשורת גיל של שרירי הצוואר מופיעה רק בעשור השביעי. כמו כן, לנשים רמת חוזק הנמוכה מזו של גברים בכ 40%- . בהשוואה לנבדקים בריאים, מטופלים הסובלים מהפרעות הקשורות לתפקוד המוטורי של הצוואר לוקים בחולשה מובהקת של שרירי הצוואר. מבחינת ההדירות, זו הוערכה בד”כ באמצעות מדדים יחסיים; שגיאת המדידה האבסולוטית לא דווחה בצורה רחבה מספיק לכדי הכללה. לפיכך, יישום קליני של מדדי חוזק שרירי הצוואר כאינדיקטור לשינוי צריך שייעשה באופן זהיר ומבוקר.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד