the JIPTS

11-3 השפעת נוירו-פרוטזה לתיקון כף רגל שמוטה

השפעת נוירו-פרוטזה לתיקון כף רגל שמוטה על הליכה של אנשים עם המיפלגיה כרונית: מעקב של שנה
יוכבד לויפר, חיים רינג, אליוט שפרכר, ג’פרי האוסדורף
J Neurol Phys Ther. 2009 Jun; 33(2):104-110.

תקציר

מטרה: כף רגל שמוטה (drop foot) היא אחת מהסיבות השכיחות לפגיעה בהליכה אצל אנשים הסובלים מהמיפרזיס. מטרת העבודה זו הייתה לבחון השפעות קצרות וארוכות טווח של נוירו-פרוטזה המעבירה גירויים חשמליים פונקציונאליים (functional electrical FES stimulation) לעצב הפרוניאילי, על מאפייני ההליכה של אוכלוסיה זו.

שיטות: ששה עשר מבוגרים (גיל ממוצע 55.0 , סטיית תקן 14.6 שנים) עם המיפרזיס כרוני (משך זמן ממוצע מהאירוע 5.3 , סטיית תקן 4.8 שנים) נבדקו לפני התאמת הנוירו-פרוטזה, ובפגישות מעקב חודשיים ושנה לאחר שימוש רציף במערכת. הבדיקה הראשונה התבצעה בהליכה ללא נירו-פרוטזה ובשני מועדי המעקב התבצעו הבדיקות תוך כדי שימוש במערכת. בנוסף, במעקב לאחר שנה התבצעה בדיקה נוספת גם ללא המערכת. מדדי התוצאה נמדדו תוך כדי הליכה במישור וכללו -מהירות הליכה: א. לאורך 10 מטרים, ב. למשך שש דקות, ג. תוך מעבר מכשולים, ו-ד. על שטיח באורך 10 מטרים. כמו כן, במהלך שש דקות ההליכה נמדדו משך השהייה על הרגל הפלגית ) ,)stance time שונות הצעד וסימטריית ההליכה. מבחנים סטטיסטיים בדקו השפעת משך השימוש בנוירו- פרוטזה על מדדי ההליכה, כמו גם את העברת המיומנויות (carry over effect) להליכה ללא FES . המובהקות הסטטיסטית נקבעה ל- p=0.05.

תוצאות: לשימוש בנירו-פרוטזה היו השפעות קצרות וארוכות טווח על מרבית מדדי התוצאה. כך למשל, מהירות ההליכה של 10 מטר על משטח חלק עלתה כעבור חודשיים מ- 0.67 מ/שנייה ל- 0.86 מ/שנייה, והמשיכה לעלות כעבור שנה ל- 1.06 מ/שנייה. לאחר שנה נצפתה גם עלייה של %23.8 במהירות ההליכה ללא FES.

סיכום: לשימוש בנירו-פרוטזה לתיקון כף רגל שמוטה ישנה השפעה חיובית על ההליכה של חולים עם המיפריזס, ותוצאותיה מתעצמות עם הזמן. בנוסף, לשימוש ממושך יש השפעה חיובית על ההליכה ללא נירו-פרוטזה. התוצאות מצביעות על כך שמעבר לאפקט תיקון ההליכה (אפקט אורטוטי), לשימוש ממושך בנוירו-פרוטזה ישנה גם השפעה תרפויטית.

 

 

עבור לתוכן העמוד