the JIPTS

11-3 רטט בתדר מהיר של קיר החזה לעומת ניקוז תנוחתי מסורתי

רטט בתדר מהיר של קיר החזה לעומת ניקוז תנוחתי מסורתי בעזרת הקשה וויברציה בסיסטיק פיברוזיס -
מחקר מקיף, ארוך טווח ומבוקר
Jan Stephen Tecklin, P.T., M.S.; Professor., Thomas Scanlin, MD. Professor and Chief.

תקציר

למרות שרטט בתדר מהיר של קיר החזה (HFCWO) הוא צורה יעילה וקצרת מועד לפינוי דרכי הנשימה (AC) בסיסטיק פיברוזיס (CF), קיימים רק מעט מחקרים ארוכי טווח על HFCWO , ואלה שקיימים כוללים רק מספר קטן של נבדקים. אנו מדווחים על מחקר רטרוספקטיבי בן שנה אחת שבוצע על שתי קבוצות ילדים שסבלו מ- CF - קבוצה אחת שהשתמשה ב- HFCWO בבית, והאחרת שהשתמשה בניקוז תנוחתי עם הקשה וויברציה (PDPV) בבית.

שיטה: 102 ילדים (בגיל 13.7 ± 3.7) טופלו פעמיים ביום באמצעות HFCWO ו 55- ילדים (בגיל 12.8 ± 4.2 ) טופלו פעמיים ביום באמצעות PDPV . מיד לפני תחילת הטיפול ולאחר שנת טיפול אחת נמדדו עבור כל קבוצה ערכי FEF25-75 ,FEV1 ,FVC , וניקוד רדיוגרפי ע”ש Brasfield . נרשמו מספר ימי אשפוז שהתרחשו במהלך 12 החודשים שקדמו לשנת המחקר ובמהלכה.

ניתוח סטטיסטי: מבחן tt לממוצעים בלתי תלויים השווה את השינוי, לאחר שנה, באחוזים מתוך הערכים החזויים עבור תפקוד ריאות, ניקוד Brasfield , ומספר ימי אשפוז. שיעור ההיצמדות לטיפול HFCWO המומלץ של 60 דקות ביום תועד במהלך שישה חודשים.

תוצאות: לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשינויים בתפקוד ריאות, ניקוד רדיוגרפי ע”ש Brasfield או מספר ימי אשפוז. נמדדה היצמדות של 65% למשטר של 60 דקות HFCWO ביום.

מסקנה: HFCWO הוא חלופה הולמת ל- PDPV לטיפול ביתי ארוך טווח במטופלים עם סיסטיק פיברוזיס.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד