the JIPTS

11-3 מתח וגורמי מתח בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה

מתח וגורמי מתח בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה
ד"ר תמר יעקב

תקציר

רקע: תחושת מתח בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה ידועה כבעיה כבדת משקל. ערנות למתח ולמקורותיו תוכל להנחות את סגל המרצים כיצד להקל על הסטודנטים.

מטרות: להעריך את תפיסת המתח של סטודנטים לפיזיותרפיה, לזהות את מקורות המתח ולאתר תת קבוצות עם רמת מתח גבוהה. שיטות - נערך סקר חתכי אנליטי בקרב כל הסטודנטים לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלון שכלל משתני רקע )גיל, מגדר, מצב משפחתי, שליטה באנגלית, עבודה ועיסוקים בשעות הפנאי(, סולם ליקרט בן 10 דרגות להערכת דרגת הקושי של הלימודים, מדד להערכת תפיסת המתח: ( Perceived Stress Scale 10 (PSS ומדד להערכת מקורות המתח: (  Undergraduate Sources of Stress (USOS .Questionnaire

תוצאות: במחקר השתתפו 154 סטודנטים. דרגת הקושי הממוצעת של הלימודים 7.7 וסטית התקן 1.4 , תפיסת המתח הממוצעת ) (PSS 6.4 ± 13.8 )סקאלה 0-36 (. בניתוח גורמים ) )Factor Analysis של סעיפי USOS זוהו חמישה גורמים למתח: אקדמי, כלכלי, אישי, משפחתי ותחבורה, כאשר גורם המתח המשמעותי ביותר הוא הגורם האקדמי. תפיסת המתח וגורם המתח האקדמי הגבוהים ביותר נמצאו בשנה ב’ והנמוכים ביותר בשנה ד’. סטודנטים בעלי משפחות וסטודנטים שעוסקים בספורט או בפעילות פנאי אחרות דיווחו על רמת מתח יותר נמוכה מהלא פעילים. לא נמצאו הבדלים בין תפיסת המתח וגורמי המתח בקרב גברים ונשים, בקרב עובדים ולא עובדים ובקרב השולטים פחות או יותר בשפה האנגלית.

מסקנות: יש להעריך מחדש את תוכנית הלימודים בשנה ב’ ולחפש דרכים להקל על עומס הלימודים בשנה זו. בד בבד, מספר השערות לגבי תת קבוצות שנמצאות בסיכון הופרכו ולכן, סגל המחלקה צריך לגלות ערנות לסטודנטים שסובלים ממתח יתר ללא קשר עם משתני הרקע שלהם ולהפנות אותם לקבלת סיוע מתאים.

מילות מפתח: תפיסת מתח, סטודנטים פיזיותרפיה, גורמי מתח, עומס אקדמי.


 

עבור לתוכן העמוד