the JIPTS

12-3 השתלבות בעבודה ושביעות רצון מהעבודה ומהלימודים האקדמיים

השתלבות בעבודה ושביעות רצון מהעבודה ומהלימודים האקדמיים של פיזיותרפיסטים: סקר בוגרים
ד“ר תמר יעקב , ד“ר ניצה דוידוביץ

תקציר

רקע: מערכות ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם נדרשות להוכיח את יעילות תוכניות ההוראה שלהן. מעקב בוגרים הוא מרכיב חשוב בתהליך בקרת האיכות של תוכנית אקדמית. היעד המרכזי של כל חוג או מחלקה לפיזיותרפיה הוא הכשרת אנשי מקצוע בתחום. לכן, השתלבות העובדים במעגל העבודה ומידת שביעות הרצון שלהם ממנה, יכולים לשקף במידה רבה את השגת היעד המרכזי של תוכנית הלימודים ולשמש כמדד לבקרת איכות.

מטרות: לעקוב אחר ההשתלבות בעבודה של בוגרי תוכנית אחת לפיזיותרפיה ואחר מידת שביעות הרצון שלהם מהכשרתם, מעבודתם ומהמקצוע.

אוכלוסיה: בוגרי המחלקה לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, בין השנים 2004-2009.

שיטות: בוצע סקר חתכי אנליטי. איסוף הנתונים בוצע באמצעות שאלון אלקטרוני שכלל שאלות על מאפייני עבודה (מקום עבודה, תפקיד וכיוב'), לימודים לתארים מתקדמים, שביעות רצון מהמקצוע ומהלימודים, המידה בה הלימודים הכשירו את הבוגרים לעבודתם ושביעות רצון ממאפייני מקום העבודה. שביעות רצון מהעבודה הוערכה באמצעות גרסה מקוצרת בת 20 פריטים מתוך ) .Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ

תוצאות: במחקר השתתפו 105 בוגרים רובם עובדים כיום ( 97.2%),  שבעים וארבעה ו 83- אחוז מהבוגרים שבעי רצון ‘במידה רבה’ או ‘במידה רבה מאד’ מהלימודים ומהמקצוע בהתאמה. מתוצאות רגרסיה לוגיסטית עולה כי מנבאי שביעות הרצון העיקריים מהמקצוע הם: שביעות רצון מגיוון ואתגר בתפקיד (β=.37), שביעות רצון מתנאי העבודה (β=.32) ושביעות הרצון מהלימודים ( β=.20). התחום שמידת ההכשרה אליו נתפסה כגבוהה יותר הוא טיפולים אורתופדים, לאחר מכן טיפול נוירולוגי וטיפול נשימתי. כשני שלישים מהבוגרים ( 71%) השתתפו בקורסי המשך מקצועיים ו 10%- המשיכו ללימודים גבוהים עד כה.

מסקנות: סקר הבוגרים מצביע על קליטה טובה מאד של הבוגרים בשוק העבודה ועל שביעות רצון גבוהה מהמקצוע ומהעבודה. מנבאי שביעות הרצון מהמקצוע משלבים גורמים מקצועיים וארגוניים. בולטת מוטיבציה גבוהה של הבוגרים להשתלם בקורסים מקצועיים וכן להמשיך ללימודים לתואר שני. רוב הבוגרים מרוצים ממידת ההכשרה המקצועית שקיבלו. יש מקום לקיים סקרים השוואתיים עם בוגרי חוגים נוספים.

מילות מפתח: בוגרים, שביעות רצון מעבודה, הכשרה קלינית, השתלבות בעבודה.


 

עבור לתוכן העמוד