the JIPTS

12-3 איכות חיים ומצבם הבריאותי של נפגעי פוליו מבוגרים

איכות חיים ומצבם הבריאותי של נפגעי פוליו מבוגרים
ד”ר תמר יעקב, ד”ר אלכס שפירא
Journal Rehabil Med. 2010 Apr; 42(4):377-9.


תקציר

מטרות: הערכת איכות חיים ותפיסת מצבם הבריאותי של קבוצת נפגעי פוליו בישראל. זיהוי פעילויות הנתפסות כבעלות פוטנציאל לשיפור איכות חייהם.

תכנון: מחקר תצפיתי

אוכלוסייה: מדגם מקרי של נפגעי פוליו אשר פנו לקבלת טיפול בשתי מרפאות פוסט פוליו בישראל.

שיטה: המשתתפים הוזמנו להשתתף ביום עיון והתבקשו למלא שאלון על משתנים דמוגרפים, מצב בריאותי, איכות חיים ופעילויות הנתפסות כבעלות פוטנציאל לשיפור איכות החיים. שאלון המחקר נלקח משאלון של ארגון הבריאות העולמי והותאם לנפגעי פוליו. תפיסת המצב הבריאותי ואיכות החיים הוערכה על גבי סולמות ליקרט בני 11 דרגות ועל ידי השאלון SF-12 . שביעות הרצון מהמצב הבריאותי ומאיכות החיים הוערכה על גבי סולמות ליקרט בני 5 דרגות. המשתתפים התבקשו לדרג את מידת התרומה של 16 פעילויות בעלות פוטנציאל לשיפור איכות חייהם על גבי סולם ליקרט בן 5 דרגות.

תוצאות: מאה ואחד נפגעי פוליו השתתפו ביום העיון. רובם היו בקבוצת הגיל 45-64 , כרבע מרותקים לכיסאות גלגלים. הציון הממוצע של המרכיב הפיזי של שאלון SF-12 היה 32.85 ושל המרכיב המנטאלי 50.32 . כשבעים אחוזים מהמשתתפים סבורים שהקניית ידע עדכני לגבי הפוליו באמצעות קשר מרחוק )אתר אינטרנט( ועל ידי השתתפות בהרצאות ובימי עיון, פעילות חברתית ופעילות גופנית מותאמות יתרמו לשיפור איכות חייהם.

דיון ומסקנות: קבוצה זו של נפגעי פוליו דווחה על מצב בריאותי נמוך ועל מצב מנטאלי נורמטיבי. נפגעי הפוליו הביעו רצון לקחת חלק בפעילויות ייחודיות ובמיוחד בהעשרת ידע בתחומים הרלוונטיים להם והשתתפות בפעילות חברתית. המידע שנאסף בסקר הנוכחי יכול לשמש בסיס לתכנון ולקביעת סדרי עדיפות לפעילויות על ידי גורמים נותני שירותים לנפגעי פוליו בישראל.

מילות מפתח: פוסט-פוליו, מוגבלות פיזית, תפיסת מצב בריאותי, קבוצות תמיכה.


 

עבור לתוכן העמוד