the JIPTS

12-2 תוכנית תרגילים וחינוך משפרת את רווחתן של אימהות טריות

תוכנית תרגילים וחינוך משפרת את רווחתן של אימהות טריות מחקר אקראי מבוקר
Norman E., Sherburn M., Osborne R.H., Galea M.P.
Physyotherapy. 90:348–355

תקציר

מטרת המחקר: להעריך את ההשפעה של תוכנית המשלבת תרגול פיזיותרפיה וחינוך לשמירה על הבריאות ועל הרווחה הפסיכולוגית של אמהות טריות. דגם המחקר: מחקר אקראי מבוקר.

נבדקים: נשים לאחר לידה ראשונה או מספר לידות, דוברות אנגלית, לקראת שחרור מבית החולים. נשים אשר קיבלו טיפול פסיכיאטרי הוצאו מהמחקר. 161 נשים חולקו אקראית במחקר.

שיטת ההתערבות: קבוצת הניסוי (n=62) קיבלה טיפול של 8 שבועות “אם ותינוק”, הכוללת תרגילים מיוחדים אשר הועברו ע”י פיזיותרפיסטית לבריאות האישה בשילוב עם תוכנית חינוך להורות. הקבוצה השנייה, “חינוך בלבד” (n=73 ), קיבלה את החומר החינוכי אותו קיבלה קבוצת הניסוי בלבד.

מדדי התוצאה: רווחה פסיכולוגית (סולם השפעה חיובית), סימפטומים של דיכאון (סולם Edinburgh לדיכאון לאחר לידה), מידת הפעילות הפיזית נבדקה בתחילת המחקר, לאחר 8 שבועות (לאחר התוכנית) ו 4- שבועות לאחר מכן.

תוצאות: נמצא שיפור משמעותי במדדי הרווחה וסימפטומים של דיכאון בקבוצת “אם ותינוק” בהשוואה לקבוצת “חינוך בלבד” לאורך המחקר. ליתר דיוק, נמצאה השפעה חיובית משמעותית על מדדי הרווחה וסימפטומים של דיכאון לאחר 8 שבועות. השפעה זו נשמרה גם 4 שבועות לאחר סיום התוכנית. מספר הנשים אשר זוהו “בסיכון” כסובלות מדיכאון לאחר לידה בתחילת התכנית פחת בכ 50%- בסוף התכנית.

מגבלות המחקר: אמנם מחקר זה מספק ממצאים מבטיחים לטווח קצר (4 שבועות) אך קיים הצורך לחקור האם השפעות המחקר נשמרות כרווחים פסיכולוגיים והתנהגותיים גם לאחר 6 חודשים.

מסקנות: תרגול פיזיותרפיה ותכנית חינוך לבריאות יעילים בשיפור הרווחה לאחר לידה. שימוש שגרתי בתכנית זו יכול להפחית בעיות לטווח ארוך כמו דיכאון לאחר לידה.


 

עבור לתוכן העמוד