the JIPTS

12-2 גורמים מנבאים של תוצאות קצרות וארוכות טווח בתסמונת כאב פטלופמורלי

גורמים מנבאים של תוצאות קצרות וארוכות טווח בתסמונת כאב פטלופמורלי: מחקר אורך עתידי
Collins N.J., Crossley K.M., Darnell R., Vicenzino B.

BMC Musculoskelet Disorder. 19; 11:11

תקציר

רקע: תסמונת כאב פטלופמורלי (PFP) היא תופעה שכיחה במערכת השלד- שריר הנוטה להפוך לכרונית ובעייתית בחלק מהאנשים הסובלים ממנה. מטרת המחקר: זיהוי גורמים מנבאים הניתנים לשימוש קליני לצורך ניבוי תוצאות נמוכות במדדי כאב ותפקוד אצל אנשים עם תסמונת כאב פטלופמורלי.

שיטת המחקר: מחקר פרוספקטיבי עם מעקב שנערך עם 179 אנשים אשר השתתפו במחקר קליני אקראי ומבוקר. תשעה מדדים בסיסיים הכוללים: גיל, מין, מדד מסת הגוף, גובה קשת כף הרגל, משך זמן הכאב, הכאב החמור ביותר על פי סקלת כאב ויזואלי, דירוג תסמונת פטלופמורלית של KPS Kujala, שאלון מדד תפקודי  FIQ, נבדקו על מנת לקבוע את יכולתם לצפות את התוצאות במושגים של הכאב חמור ביותר, ה- KPS וה- FIQ ( לאחר 6, 12 ו 52- שבועות. נעשה שימוש ברגרסיה ליניארית רבת משתנים בכדי לזהות קבוצת גורמים המזוהים עם תוצאות נמוכות.

תוצאות: משך זמן ארוך של סימפטומים היה המנבא הטוב ביותר של תוצאות גרועות לאחר 52 שבועות אשר דורגו ע”י ה- KPS ו- FIQ (בטא 0.07- , 95% רווח בר-סמך בן 0.01- ל- p< 0.000 ,0.03 , ובטא 0.02- , רווח בר-סמך בין 0.03 ו p<0.000 ,0.01- , בהתאמה). הדירוג הנמוך ביותר ב- KPS במדידה הראשונה היווה מנבא של התוצאות לאחר 6, 12 ו 52- שבועות. מין, הרכב מסת הגוף וגובה הקשת לא נמצאו קשורים לתוצאות (ניתוח בעל משתנה אחד), בעוד שגיל, הכאב החמור ביותר, FIQ וירידת מדרגות הוצאו מהניתוח רב המשתנים.

מסקנות: מטופלים עם תסמונת כאב פטלופמורלי הסובלים מתסמינים למשך זמן ארוך ומקבלים דירוג נמוך ב- KPS , הם בעלי פרוגנוזה נמוכה וזאת ללא התחשבות בגיל, מין ומבנה גוף. על פי תוצאות אלו אסטרטגיות טיפול המסייעות במניעת כרוניות במצבים חמורים של תסמונת כאב פטלופמורלי יכולות לסייע בשיפור הפרוגנוזה.


 

עבור לתוכן העמוד