the JIPTS

12-2 ההשפעה של תוכנית קבוצתית להעברת ידע והדרכה לתרגול כדרך חיים

ההשפעה של תוכנית קבוצתית להעברת ידע והדרכה לתרגול כדרך חיים על כאב ותפקוד של אנשים עם אוסטאוארטריטיס של הברכיים. ניסוי קליני
תומר בצלאל, אלי כרמלי, מיכל כץ-לוירר

Physyotherapy. 90:348–355

תקציר

מטרה: להעריך את ההשפעה של תוכנית קבוצתית להעברת ידע והדרכה לתרגול, לאנשים הסובלים מאוסטאוארטריטיס של הברכיים ומתלוננים על כאב וירידה בתפקוד.

שיטת המחקר: ניסוי קליני במקביל, הקצאה אקראית לקבוצות המחקר, עיוורון בודק. השתתפו 50 אנשים בגילאי 65 שנה ויותר הסובלים מאוסטאו- ארטריטיס של הברכיים. קבוצת המחקר (n=25 ), נחשפה לתוכנית הדרכה קבוצתית להרחבת ידע והדרכה לתרגול עצמי ביתי. התוכנית התנהלה אחת לשבוע למשך 4 שבועות רצופים. קבוצת הביקורת (n=25 ) קיבלה סדרת טיפולים של גלים קצרים. המשתתפים נבדקו לפני ההתערבות, לאחר ההתערבות (4 שבועות) ו 8- שבועות לאחר מכן. מדדי התוצאה כללו את: ,sit-to-stand test the repeated get-up-and-go וכן ) ( the Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index WOMAC

תוצאות: לאחר 4 שבועות שתי הקבוצות הציגו שינוי מובהק בשלל מדדי התוצאה פרט למרכיב הנוקשות ע”פי ה- WOMAC . סך ציון ה- WOMAC הציג ירידה ממוצעת של 9.5 נקודות עם רווח בר סמך של 95% של to −12.3 −6.7 . בתקופת המעקב של 8 שבועות, נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות: קבוצת המחקר הציגה מגמה מתמשכת ומובהקת של שיפור ביכולות המבחן repeated get-up-and-go ובדרוג ה- WOMAC הכללי, וכן במרכיב הכאב והנוקשות של המבחן. בקרב קבוצת הביקורות לא נצפתה מגמה זו. לאחר 8 שבועות מסיום ההתערבות סך ציון ה- WOMAC בין הקבוצות עמד על 9 נקודות עם רווח ביטחון של 95% שנע בין 14.5 ל- 3.4 נקודות.

מסקנות: קבוצת המחקר השיגה תוצאות חיוביות עדיפות על פני קבוצת הביקורת בעיקר בהפחתת כאב ושיפור ביכולת תפקודית חודשיים לאחר סיום ההתערבות. דרוש מחקר נוסף לבחון את ההשפעה ארוכת הטווח של התוכנית.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד