the JIPTS

12-2 ניתוח אסטרטגיות של תת-מטלות אצל בריאים ומטופלים עם שיתוק פלג גוף

ניתוח אסטרטגיות של תת-מטלות אצל בריאים ומטופלים עם שיתוק פלג גוף: מודל קליני
קוז'ול צבי, PhD

תקציר


במאמר זה, מוצג מודל מקורי לניתוח מעורבות אברי הגוף השונים לשם הגשמת תת-מטלות מוטוריות. המודל מושתת על ההשערה שהמטלה המוטורית ממומשת באמצעות רצף תת-מטלות אשר להן תפקיד ייחודי בהנעת הגוף וייצובו באמצעות כוחות, מומנטים ותנופה. בכל שלב של המטלה מוגשמות תת המטלות על ידי אסטרטגיות ייחודיות של חלקי גוף שונים המכונים במודל זה רכיבים או אלמנטים. לעיתים מטופל עם פגיעה נירולוגית או אורתופדית אינו מסוגל לבצע תת-מטלות בדומה לבריא ועליו לבחור באסטרטגיות חלופיות. לכן, היכולת הקלינית לנתח אסטרטגיות תת- מטליות הינה חיונית להבנת הביצוע הנורמאלי והפתולוגי של מטלה.

 

לשם הדגמת השימוש במודל, נותחה תנועת הגלגול של אדם בריא על מזרן תוך כדי הצבת אילוצים שונים לעידוד השימוש באסטרטגיות תת-מטליות חלופיות. המודל גם יושם לניתוח תנועת גלגול של מטופל לאחר אירוע מוחי. הודגם כיצד ליקויי השליטה המוטורית של הצד הפגוע יותר עשויים לגרום לפיצוי תת-מטלתי באמצעות אזורים הפגועים פחות. כן נדון הערך הקליני של המודל.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד