the JIPTS

12-2 גורמים המשפיעים על כוח הכיווץ של שריר מיישר הברך

גורמים המשפיעים על כוח הכיווץ של שריר מיישר הברך המופק ע"י גירויים חשמליים לאחר ניתוח להחלפת מפרק הברך
יוכבד לויפר PT, D.Sc , לין שניידר-מקלר PT, ScD, FAPTA

תקציר

רקע ומטרות: גירוי חשמלי (ג"ח) של שרירי השלד נמצא כאמצעי יעיל לחיזוק שרירים בקרב נבדקים בריאים ובקרב אנשים עם פתולוגיות שונות. חיזוק השריר באמצעות גירויים חשמליים תלוי בעוצמת הכיווץ המופק על ידי הגירויים. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם ג"ח של השריר הארבע ראשי אצל נבדקים קשישים לאחר החלפת מפרק הברך יכול להפיק כיווץ שריר בעוצמה שנעה בין 25-50% מהכיווץ הרצוני המרבי, הידוע כטווח הדרוש לשם חיזוק שריר. כמו כן, מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת משתנים דמוגראפיים שונים על כוח הכיווץ אשר מופק על ידי ג"ח.

שיטה: נאספו נתונים לגבי כוח הכיווץ הרצוני וכוח הכיווץ המופק על ידי ג"ח אצל 56 אנשים (גיל ממוצע 66.0 וסטיית תקן 12.2 שנה) לאחר ניתוח להחלפת פרק. בוצע ניתוח רגרסייה לבדיקת הקשר בין כוח הכיווץ המופק על ידי ג"ח מבוטא כאחוז מהכוח הרצוני המרבי (% MVIC ) ובין גיל, מין, מדד מסת השריר, הכוח הרצוני של השריר המגורה, ויכולת הגיוס הרצוני המרבי.

תוצאות: נמצא קשר מובהק בין כוח הכיווץ המופק ע"י ג"ח המאופיין כ- MVIC% והמשתנים המנבאים BMI וכוח השריר הארבע ראשי (p=0.03 ו p=0.02- בהתאמה) לעומת זאת לא נמצא קשר מובהק בין גיל, מין או יכולת הגיוס הרצוני המרבי וכוח הכיווץ המופק על ידי ג"ח.

מסקנות: מרבית הנבדקים הקשישים עם חולשה של השריר הארבע ראשי לאחר ניתוח להחלפת מפרק ברך יכולים לשאת ג"ח מוטורי בעוצמות מספקות בכדי להפיק כיווץ בשריר הארבע ראשי בטווח הדרוש לשם חיזוק השריר (5%-50% של MVIC) מחקר זה מעיד כי מין, גיל ויכולת גיוס מרכזי רצוני מרבי של שריר הארבע ראשי לא משפיעים על כוח הכיווץ המופק על ידי ג"ח בשריר הארבע ראשי. לעומת זאת, ככל שמדד מסת הגוף נמוך יותר או ככל שכוח הכיווץ הרצוני חלש יותר ניתן יהיה להפיק באמצעות ג"ח כיווץ חשמלי חזק יותר.


 

עבור לתוכן העמוד