the JIPTS

12-1 הרגלי קריאה של סטודנטים לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

הרגלי קריאה של סטודנטים לפיזיותרפיה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
תמר יעקב PT ,MPH ,PhD 1 , פרידה שור
PhD

תקציר

רקע - מיומנויות קריאה מדעית של סטודנטים לפיזיותרפיה חשובות ביותר כדי שיוכלו לבסס טיפולים על עדויות מחקריות. הרגלי הקריאה של הסטודנטים יכולים לספק מידע על מידת ההטמעה של מיומנויות הקריאה שהוקנו להם במהלך הלימודים.

מטרות - לבדוק את הרגלי הקריאה של סטודנטים לפיזיותרפיה מהמרכז האוניברסיטאי באריאל לאורך ארבע שנות לימוד ואת הגורמים הקשורים להרגלי הקריאה הללו.

שיטה - סקר חתכי בקרב כל הסטודנטים לפיזיותרפיה בשנת לימודים אחת. איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלון שכלל בין היתר שאלות על מספר שעות קריאה בשבוע, קבלת הדרכה לקריאת ספרות מדעית, מקורות קריאה מועדפים, קשיים בקריאת ספרות מקצועית ותחומים בהם יש צורך להשתפר.

תוצאות - במחקר השתתפו 145 סטודנטים. ממוצע שעות קריאת ספרות מקצועית בשבוע גבוה יותר בשנתיים הראשונות (5.1 , 8.8 ש') בהשוואה לשנתיים האחרונות (3.4 , 2.4 ש’). מקורות הקריאה העיקריים בכל שנות הלימוד, הם ספרי מדעי יסוד (97.8% מהסטודנטים קראו) סיכומי שיעורים (97.1%) ומבחנים משנים קודמות (83.5%). סטודנטים מהשנתיים המתקדמות קוראים יותר מאמרים מכתבי עת מודפסים וממקורות אלקטרוניים אחרים בהשוואה לסטודנטים מהשנתיים הראשונות. כמחצית מהסטודנטים בכל שנות הלימוד חשים צורך לשפר את מיומנויות הקריאה המדעית שלהם, את היכרותם עם מאגרי מידע אלקטרוניים, ואת רמת השליטה שלהם באנגלית.

מסקנות - רוב הסטודנטים קוראים ספרות מקצועית אולם הם מעדיפים חומר מודפס ובמיוחד ספרים וסיכומי שיעור על פני מקורות אלקטרוניים. חשוב לעודד את הסטודנטים להשתמש במיומנויות הקריאה המדעית שרכשו בזמן הלימודים. יש לבחון דרכי הוראה נוספות לקידום הקריאה המדעית.

מילות מפתח- קריאה מדעית, מאגרי מידע, ראיות מחקריות, סטודנטים לפיזיותרפיה, הרגלי קריאה.

 

 


 

עבור לתוכן העמוד