the JIPTS

12-1 גירוי סנסורי בעור באמצעות זרמים חשמליים

גירוי סנסורי בעור באמצעות זרמים חשמליים בשילוב עם אימון מכוון מטרה משפר תפקוד גפה תחתונה במטופלים עם אירוע מוחי כרוני
Ng S.S., Hui-Chan C.W.
Stroke. 2007; 38(11):2953-9

תקציר

רקע: מחקרים קודמים הראו כי גירוי סנסורי חוזר יכול לשפר את פלסטיות המוח ולהגדיל הפלט הקורטיקלי המוטורי.

מטרות המחקר: לבחון האם שילוב של גירוי סנסורי בעור באמצעות TENS( Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation ( יחד עם אימון מכוון מטרה TRT Task-Related Training ( בתכנית ( אימון ביתית יגדילו פעולה מוטורית רצונית במטופלים עם אירוע מוחי כרוני יותר מאשר כל טיפול בנפרד או ללא טיפול כלל.

שיטות המחקר: 88 מטופלים לאחר אירוע מוחי נבחרו בצורה אקראית לקבלת תכנית טיפול ביתית באחד האמצעים הבאים: 3 ,TRT+TENS )2 ,TENS )1 ( פלסבו 4 ,TRT+TENS ( ללא טיפול (קבוצת ביקורת). התכנית בוצעה 5 ימים בשבוע למשך 4 שבועות.

מדדי תוצאה כללו: סולם ספסטיות מורכב (spasticity composite scale), כוח מרבי בזמן ביצוע תנועה רצונית מקסימאלית איזומטרית של שרירי מיישרי ומכופפי הקרסול (plantar & dorsi flexors) ומהירות הליכה שנבדקה בתחילת המחקר, לאחר שבועיים, לאחר 4  שבועות של טיפול ולאחר 4 שבועות מסיום הטיפול.

תוצאות: יחסית לקבוצה שקיבלה TENS בלבד, המטופלים שקיבלו טיפול משולב של TRT+TENS הראו שיפור משמעותי בכוח שרירי מיישרי הקרסול ) dorsi flexors ( במעקב לאחר סיום הטיפול ובכוח שרירי מכופפי הקרסול ) plantar flexors ( בשבוע השני לטיפול ובבדיקת המעקב לאחר סיום טיפול ) p>0.01 (. כאשר משווים לקבוצה שקיבלה טיפול פלסבו של TRT+TENS , הרי בקבוצת הטיפול המשולב TRT+TENS( ( הייתה ירידה רבה יותר ומהירה יותר בספסטיות של מכופפי הקרסול ) plantar flexors ( ושיפור רב יותר בכוח שרירי מיישרי הקרסול ) dorsi flexors ( במעקב אחרי השבוע השני ) .)p>0.01 כאשר משווים בין שלושת הקבוצות, הקבוצה שקיבלה TRT+TENS הראתה שיפור משמעותי גדול יותר במהירות הליכה ) .)p>0.01

מסקנות: במטופלים עם אירוע מוחי כרוני, תכנית טיפול ביתית של 20 מפגשים הכוללים טיפול משולב של TRT+TENS גרמה לירידה בספסטיות של שרירי מכופפי הקרסול, שיפור בכוח שרירי מיישרי ומכופפי הקרסול ועלייה במהירות הליכה באופן משמעותי יותר מאשר ממטופלים שקיבלו טיפול של TENS בלבד, פלסבו ,TRT+TENS או העדר טיפול כלל. שיפור זה יכול להישמר במשך 4 שבועות אחרי שהטיפול הסתיים.


 

עבור לתוכן העמוד