the JIPTS

12-1 מדדים בשלב המוקדם לאחר הניתוח מנבאים תוצאות שנה ושנתיים

מדדים בשלב המוקדם לאחר הניתוח מנבאים תוצאות שנה ושנתיים לאחר ניתוח חד צדדי להחלפת הברך: חשיבות חיזוק הרגל הנגדית
Zeni J.A. Jr., Snyder-Mackler L.
Phys Ther. 2010; 90(1):43-54.


תקציר

רקע: נמצא כי החלפת מפרק הברך הינו פתרון ניתוחי יעיל לאנשים עם אוסטאוארטריטיס בשלב סופי. יחד עם זאת, ישנה שונות בהחלמה התפקודית של המנותחים ולא כל האנשים לאחר ניתוח מגיעים לתוצאות מוצלחות.

מטרת המחקר: להבחין איזה מבין המדדים שנמדדו מיד לאחר הניתוח ינבאו יכולת תפקודית שנה ושנתיים לאחר החלפת מפרק הברך. שיטת המחקר: 155 אנשים לאחר החלפת מפרק ברך בצד אחד בלבד השתתפו במחקר פרוספקטיבי. הערכה פונקציונאלית בוצעה בביקור הראשון במכון לחולי חוץ מיד לאחר הניתוח ושנה ושנתיים לאחר הניתוח. הערכה כללה מדדי גובה, משקל, כוח השריר הארבע ראשי, טווחי תנועה של הברך, מבחן טיפוס מדרגות (SCT), מבחן קימה וצעידה (TUG), ושאלון למדידת היכולת התפקודית של הברך (KOS ) הנתונים נותחו במודל רגרסיה הירארכי. הפרש בתוצאות מבחנים פונקציונאליים נותחו באמצעות מבחן שונות למדידות חוזרות.

תוצאות: נמצא שיפור משמעותי בתוצאות SCT ,TUG ו- KOS שנה ושנתיים אחרי הערכה הראשונית (p>0.01 ). נמצא כי שריר ארבע ראשי חלש ברגל שלא נותחה מנבא מדד של תפקוד ירוד שנה ושנתיים לאחר הניתוח. כמו כן משתתפים מבוגרים יותר ובעלי מסת גוף גבוהה יותר הגיעו לתפקוד ירוד יותר שנה ושנתיים לאחר הניתוח. התוצאות מיד לאחר הניתוח נבאו טוב יותר את תוצאות מבחן טיפוס מדרגות (SCT) ואת מבחן קימה וצעידה (TUG) מאשר את השאלון למדידת היכולת התפקודית של הברך (KOS).

מסקנות: שיקום לאחר החלפת מפרק הברך צריך לכלול לא רק שיקום המוגבלויות ברגל המנותחת אלא גם תרגילים לחיזוק הרגל הלא מנותחת. דגש על טיפול במוגבלויות הקשורות עם הגיל כמו גם הורדת מסת הגוף עשויים לשפר את התוצאות לטווח רחוק.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד