the JIPTS

13-3 טיפול פיזיותרפי נוסף מפחית את משך האשפוז של מטופלים

טיפול פיזיותרפי נוסף מפחית את משך האשפוז של מטופלים במצבים חריפים או תת-חריפים, ומשפר את התוצאות התפקודיות ואת איכות החיים שלהם: סקירה שיטתית
Peiris C.L., Taylor N.F., Shields N.
Arch Phys Med Rehabil. 92(9):1490-500.

תקציר

מטרות: לבחון האם טיפול פיזיותרפי נוסף מפחית את זמן האשפוז ומשפר את התפקוד של אנשים במצבים חריפים או תת-חריפים. מקורות מידע: נערך חיפוש בבסיסי הנתונים האלקטרונים PubMed ,PEDro ,AMED ,MEDLINE ,CINAHL ו- EMBASE לניסויים מהתאריכים המוקדמים ביותר הזמינים עד מאי 2010 . ניסויים נוספים אותרו בעזרת סקירה של רשימות ביבליוגרפיה ובדיקת ציטוטים.

בחירת המחקרים: נכללו לסקירה ניסויים אקראיים מבוקרים שהעריכו את השפעתו של טיפול פיזיותרפי נוסף על שיקום המטופלים. שני מבקרים עברו עצמאית על המאמרים וקבעו אם הם עונים לקריטריוני ההכללה ואי ההכללה. במקרים של חילוקי דעות המבקרים דנו בהם עד שהגיעו להסכמה. החיפוש העלה 2,826 מאמרים עם פוטנציאל רלוונטיות. מתוכם 16 ניסויים אקראיים מבוקרים, עם סך של 1699 משתתפים, ענו לקריטריונים להכללה.

הוצאת הנתונים: הנתונים הוצאו על ידי מבקר אחד בעזרת שימוש בטופס הוצאת נתונים שהוגדר מראש, ונבדקו לשם דיוק על ידי מבקר נוסף. איכות שיטת המחקר הוערך בנפרד על ידי שני המבקרים בעזרת סולם .PEDro

עיבוד הנתונים: קיבוץ ניתוחים עם מודל השפעות אקראיות שימשו במטה-אנליזה כדי לחשב את ההבדל הממוצע המתוקן standardized mean differences - SMD( ( ומרווחי ביטחון confidence intervals - CI( ( של 95% . בהשוואה לטיפול פיזיותרפי רגיל, הוספה של טיפול פיזיותרפיה נוסף הפחיתה את משך האשפוז ) SMD= -0.22; 95% CI, -0.39 - -0.5 ( )הבדל ממוצע של יום אחד ] 95% CI, 0-1 [ בסביבה חריפה והבדל ממוצע של ארבעה ימים ] 95% CI, 0-7 [ בסביבה שיקומית( ושיפרה את הניידות ) SMD= 0.37; 95% CI, 0.05-0.69 (, את התפקוד פיזי ) SMD= 0.22; 95% CI, 0.07-0.37 ( ואת איכות החיים SMD= 0.48; 95% CI, 0.29-0.68( (. לא היו הבדלים מובהקים בטיפול עצמי ) .)SMD= 0.35; 95% CI, -0.06-0.77

מסקנות: טיפול פיזיותרפי נוסף מפחית את זמן האשפוז ומשפר באופן מובהק את יכולת התנועה, תפקוד פיזי ואיכות החיים. מחקר המשך יוכל לבחון את היתרונות האפשריים במתן שירותים נוספים במקצועות פרא-רפואיים אחרים מעבר לפיזיותרפיה.


 

עבור לתוכן העמוד