the JIPTS

13-1 השינוי המינימלי הניתן לאיתור במבחן “קימה והליכה”

השינוי המינימלי הניתן לאיתור במבחן “קימה והליכה” מתוזמן ומדד הליכה דינמית בחולי פרקינסון.
האונג ס.ל., הסי ק.ל., ואו ר.מ., טאי ס.ה, לין ס.ה., לו וו.ס.
Phys Ther. 2011 Jan; 91(1):114-21. Epub 2010 Oct 14

תקציר

רקע: השינוי המינימאלי הניתן לאיתור (minimal detectable change -MDC ) הוא היחידה הקטנה ביותר של שינוי בתוצאות האישיות של הנבדק אשר מייצגות שינוי אמיתי )מעבר לטעויות מדידה אקראיות(. השינוי המינימאלי הניתן לאיתור בבדיקת קימה והליכה מתוזמנת ) TGUG - timed up & go test ( ובמדד הליכה דינמית בחולי פרקינסון ) )DGI - Dynamic Gait Index אינם ידועים, ומגבילים את היכולת לפרש את השינוי בתוצאות של שתי המדידות.

מטרה: מטרת המחקר הינה להעריך את השינוי מינימאלי הניתן לאיתור במבחן TGUG ובמבחן DGI בחולי פרקינסון .

מערך הניסוי: מחקר פרוספקטיבי.

שיטות: 72 משתתפים גויסו ממרפאות מיוחדות להפרעות בתנועה בבי”ח אוניברסיטאי. הגיל הממוצע היה 67.5 שנים, אחוז הגברים 61% . כל המשתתפים השלימו את המבחנים הנ”ל פעמיים. בהפרש של 14 יום אחד מהשני. השינוי ה- MDC חושב לפי טעויות סטיות מדידה תקניות ) standard error measurement (. האחוז של ה- MDC חושב ע”י חישוב MDC חלקי הממוצע של תוצאות במדגם. בנוסף, מקדם המתאם הבין מדגמי שימש לבדיקה של מהימנות בדיקות חוזרות.

תוצאות: ה- MDC ו % MDC במבחן TGUG היו 3.5 שניות ו 29.8- בהתאמה, ובמבחן ה- DGI 2.9 נקודות ו 13.3- בהתאמה. ערכי מהימנות מבחן חוזר היו גבוהים, והמתאם הבין מדגמי של ה- TGUG וה- DGI היה 0.80 ו- 0.84 בהתאמה.

מגבלות: המדגם במחקר היה מדגם נוחות והמשתתפים בו היו חולי פרקינסון בשלבים שונים של המחלה.

מסקנות: התוצאות מראות כי ה- MDC והמתאם הבין מגדמי של ה- TGUG וה- DGI הם בטווח המקובל. ממצאים אלו יכולים לסייע למטפלים ולחוקרים לקבוע האם שינוי במדדים אלו במטופל עם פרקינסון הוא שינוי אמיתי .


 

עבור לתוכן העמוד