the JIPTS

13-1 יעילות המתיחה בטיפול ומניעה של קונטרקטורות

יעילות המתיחה בטיפול ומניעה של קונטרקטורות אצל מטופלים במצבים נוירולוגיים: סקירת המחקרים הרלוונטים.
קטליניק א.מ., הרווי ל.א., הרברט ר.ד.
Phys Ther. 2011 Jan; 91(1):11-24. Epub 2010 Dec 2.

תקציר

רקע: קונטרקטורות הינם סיבוך שכיח בחולים עם פגיעות נירולוגיות אשר בד”כ מטופלות על ידי מתיחה.

מטרה: כוונת הסקירה של המחקרים הינה לקבוע את מידת היעילות של מתיחה לטיפול ומניעה של קונטרקטורות. הסקירה הנ”ל מהווה חלק מסקירה נרחבת יותר של קוקרהן. במאמר זה מדווחות תוצאות מחקרים הכוללים מטופלים בעלי מצבים נוירולוגיים בלבד.

מקורות הנתונים: חיפוש במאגרים אלקטרוניים בוצע ביוני 2010 בבסיסי הנתונים הממוחשבים הבאים: Cochrane CENTRAL, DARE, HTA, MEDLINE, CINAHL.EMBASE, SCI- EXPANDED, PEDro

קריטריונים להתאמת המחקר: הסקירה כללה ניסויים מבוקרים אקראיים, וניסויים קליניים מבוקרים קלינית בהם בוצעו תרגילי מתיחה לטיפול ומניעת קונטרקטורות בחולים עם מצבים נוירולוגיים.

הערכת המחקר ובחירת שיטות: שני מבקרים בחרו באופן עצמאי את המחקרים הרלוונטיים, הוציאו נתונים והעריכו את הסיכון להטיה. מדדי התוצאה העיקריים היו טווחי תנועה ואיכות חיים. מדדים משניים היו כאב, ספסטיות, מגבלות תנועה ומגבלות השתתפות. מטה אנליזה בוצעה תוך שימוש ב- random .effects models

תוצאות: 25 מחקרים התאימו לקריטריונים ההכללה. מחקרים באיכות בינונית תומכים בכך כי למתיחה יש השפעה מיידית קטנה על תנועתיות המפרק. מחקרים באיכות גבוהה מעידים כי למתיחה יש השפעה מועטה או חוסר השפעה על תנועתיות המפרק בטווח הרחוק. כמו כן ישנה השפעה מועטה - או חוסר השפעה של מתיחה על כאב, ספסטיות, והגבלה בפעילות.

מגבלות: לא נמצאו מחקרים שבחנו השפעה ליותר משישה חודשים.

מסקנות: מתיחה רגילה אינה מפיקה שינויים קליניים חשובים בתנועתיות המפרק, כאב, ספסטיות, והגבלה בפעילות אצל מטופלים עם מצבים נוירולוגיים.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד