the JIPTS

13-1 עומס קוגניטיבי משפיע על היחס בין זמן לכוח הדחיפה של הרגל

עומס קוגניטיבי משפיע על היחס בין זמן לכוח הדחיפה של הרגל, במהלך צעד רצוני מהיר, בקרב קשישים וצעירים
J. Gerontol. A Biol Sci Med Sci. 2010 Apr; 65(4):400-6.
מלצר י., דריו ליברמן, טל קרסובסקי, לארס אודסון

תקציר

רקע מדעי: צעד מהיר יכול למנוע נפילה כאשר שיווי המשקל אובד; הוספת משימה קוגניטיבית בו-זמנית בעת ביצוע צעד- מעכב עוד יותר את זמן ביצועו. במחקר זה נבדק האם היחס בין הזמן וכוח הדחיפה של הרגל מושפע על ידי משימה קוגניטיבית בו-זמנית, בעת ביצוע צעד רצוני מהיר, בקרב קשישים וצעירים.

שיטות: תשע עשרה קשישים ו- 12 צעירים ביצעו צעד רצוני מהיר בשני מצבים: כמשימה בודדה ובעת משימה קוגניטיבית בו-זמנית. באמצעות “פלטת כוח” נבדקו נתוני ההספק המרבי, הכוח המרבי והזמן לפיתוח הכוח המרבי, במהלך שלבי ההכנה וההנפה של ביצוע הצעד.

תוצאות: כאשר משווים ביצוע משימה בו זמנית ומשימה בודדה, לקשישים נדרש יותר זמן להגיע לכוח מרבי בעת שלב ההכנה ושלב ההנפה יחסית לצעירים ) 25% עליה בקרב קשישים לעומת 10% בלבד בקרב צעירים(. ההספק וכוח הדחיפה המרביים לא הושפע על ידי משימה קוגניטיבית בו-זמנית.

מסקנות: לקשישים מגבלה בהקצאת תשומת לב לביצוע תנועות מהירות, משמע - גיוס שרירים מהיר יהיה מוגבל בעת ביצוע שתי משימות באותו זמן.

 

 


 

עבור לתוכן העמוד