the JIPTS

14-2 ההשפעות של גירוי חשמלי לשיפור תפקוד

ההשפעות של גירוי חשמלי לשיפור תפקוד - שליטה בגו אצל ילדים עם שיתוק מוחין מסוג דיפלגיה
Ýlkay Karabay, Asuman Dogan, Meryem Doðan Arslan, Gülseren Dost and Nese Ozgirgin.
Disability & Rehabilitation, 2012; 34(11):965–970.

תקציר

מטרה: מטרת מחקר זה הוא לבחון את היעילות של גירוי חשמלי לשיפור תפקוד (Electrical Stimulation - FES Functional) בשרירי הגב העמוקים אצל ילדים עם שיתוק מוחין (CP) שהשתתפו בתוכנית פיזיותרפיה ושיקום (Physical and Therapy Rehabilitation - PTR).

שיטה: במחקר השתתפו 55 ילדים עם דיפלגיה ספסטית שאושפזו למטרת שיקום. ילדים עם מומים שעלולים להפריע לאיזון בישיבה או לפגום בהערכות הוצאו מהמחקר. המטופלים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות שוות בגודלן על פי זמן ההכללה במחקר. 32 ילדים סיימו את המחקר.קבוצת הבקרה קיבלה טיפול PTR בלבד במשך 4 שבועות. הילדים בקבוצת המחקר קיבלו PTR ובנוסף, גם גירוי חשמלי. הגירוי החשמלי ניתן לשרירי הגב העמוקים, 5 פעמים בשבוע במשך 4 שבועות במשך חצי שעה בכל מפגש. כדי לאמוד את רמת האיזון שלהם בישיבה, ניתן ציון (GMFM gross motor function measurement) בישיבה וכדי לאמוד את האסימטריות של הגו בזמן ישיבה, השתמשו במדידות רדיוגרפיות. כך נמדדו זוויות הקיפוזיס, קוב והסקרום.

תוצאות: השוואת המדידות לפני הטיפול ואחריו חשפה, בשתי הקבוצות, שציון ה- GMFM בישיבה השתפר באופן מובהק סטטיסטית, זווית הסקרום גדל באופן מובהק סטטיסטית וזוויות הקיפוזיס וקוב הצטמצמו באופן מובהק סטטיסטית. לאחר הטיפול, שתי הקבוצות הפגינו שיפור בציון ה- ,GMFM אך השיפור בקבוצת ה- FES היה גבוה באופן מובהק מאשר בקבוצת הביקורת. בנוגע למדידות הרדיוגרפיות, ההבדלים שנצפו בזוויות הקיפוזיס והקוב לאחר הטיפול היו גדולים באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת ה- FES מאשר בקבוצת הביקורת. לא היה הבדל בין שתי הקבוצות בשיעורי השינויים שנמדדו בזווית הסקרום.

מסקנות: אנו מאמינים שביצוע FES לשרירי הגב העמוקים, בנוסף לטיפול קונבנציונלי לחיזוק שליטה בגו יעיל יותר בהקניית איזון בישיבה אצל ילדים עם CP מאשר טיפול קונבנציונלי בלבד.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד