the JIPTS

14-2 טיפול בכרית חמה לזקן "גוזל פחות משאבים"

טיפול בכרית חמה לזקן "גוזל פחות משאבים"
מיכל אלבוים גביזון

גילנות (Ageism) מתייחסת לקיומם של דעות קדומות ואפליה כנגד אדם על רקע גילו. הגרנטולוג רוברט באטלר (1969) טבע מושג זה על משקל מילים אחרות המבטאות אפליה, כגון racism (גזענות). גילנות כוללת מערכת של סטריאוטיפים המתקבעת על אדם עקב גילו) צעיר, קשיש, בגיל ההתבגרות וכדומה( בלי להתייחס לתכונותיו האישיות של האדם. הביטוי המעשי של גילנות הוא אפליה במגוון תחומי החיים כגון יחסים משפחתיים, קשרים חברתיים, תחומי תעסוקה ובריאות.

לרוב, מושג הגילנות שמור ליחס כלפי קשישים המונחה על ידי סטראוטיפים מכלילים, עמדות שליליות ותחושת סלידה מזקנים, עם ביטוי מעשי הן מצד הפרט והן מצד הממסד. במאמרם של (2000) Dey & Fras אודות הקצאת שירותי בריאות לפי גיל, קיימת התייחסות לארבע רמות בהן קיימת אפליה של הקשיש על רקע גילנות: (1) רמה חברתית - קשורה למדיניות לגבי תעסוקה, פרישה, ביטוח בריאות, רמת הכנסה ותקציבי מחקר; (2) רמה מוסדית - מתבטאת במניעת פרוצדורות מזקנים )לדוגמה אי תפירת גיד לזקן בן 70 (ואי הפנייתם למחלוקות מיוחדות) כמו הפניה למחלקה פנימית במקום טיפול נמרץ או אי הפניה למרפאת כאב; (3) רמה מקצועית - החלטות לגבי ביצוע פרוצדורות כאשר השיקול העיקרי הוא גיל החולה (למשל, פחות בדיקות יקרות כגון MRI ומתן יתר תרופות);(4) רמה בין-אישית בטיפול - מתבטאת, למשל, בהתייחסות פטרונית או ילדותית, בקביעת יעדי טיפול פחות שאפתניים ובשהייה קצרה יותר ליד מיטת הטיפול.

תופעת הגילנות מושתת על מסכת של עמדות ותפיסות המייחסות לקשיש תכונות שליליות. כרמל וכהן ) 2001 (א מחלקים עמדות אלו לארבעה היבטים: הגופני )חולי, איבוד יכולות, הופעה לא נאה וירידה באנרגיה (השכלי) ירידה בחשיבה, בזיכרון ובהתמצאות (הנפשי) דיכאון מוגבר ונטייה למצבי רוח (והכלכלי/חברתי) העדר תרומה לחברה, בדידות וחוסר כסף.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד