the JIPTS

14-2 הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו

הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו - חקר השירות הפיזיותרפי
ד”ר תמר יעקב, PhD

תקציר

רקע: ארגון הבריאות העולמי פרסם לפני כעשר שנים את המודל לבריאות ותפקוד The International Classification of Function and Health (ICF. מידת ההטמעה של המודל במחלקות לשיקום בכלל ובמחלקות לפיזיותרפיה בפרט, בארץ ובעולם, לא ידועה.

מטרות: לתאר את מידת ההטמעה של מודל ה- ICF בשירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בארץ.

שיטות: בוצע סקר משולב כמותי ואיכותני. אוכלוסיית המחקר כללה 25 מנהלי השירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בארץ בתחום שיקום כללי, שיקום גריאטרי ושיקום ילדים. איסוף המידע בוצע באמצעות שאלון מקוון, מובנה חלקית, שכלל  שאלות על מידת היישום של המודל, יתרונות ומגבלותיו.

תוצאות: נענו לסקר 22 (88%) מבין המנהלים. רוב המשתתפים מכירים את המודל והוא הוטמע במידה חלקית בקרוב לשני שלישים מהמקומות. ההטמעה באה לידי ביטוי בעיקר באימוץ התפיסה הביופסיכוסוציאלית של המודל, ובשימוש במונחים שלו בשיח המקצועי. עדיין לא נעשה שימוש במודל ככלי לבניית פרופיל בריאותי של המטופל, ככלי להצגת מטופל בישיבות צוות וככלי לרישום, לקידוד ולהערכה. רוב המשתתפים מעוניינים בהדרכה נוספת בנושא.

מסקנות: מודל ה- ICF מוכר ומעורר עניין בקרב מנהלי השירות הפיזיותרפי במסגרות שיקומיות אולם מידת ההטמעה שלו בקליניקה בשלב זה חלקית ביותר.

המלצות: ארגון הבריאות העולמי צריך לבנות תכניות הדרכה ליישום קליני ומנהלי של המודל ולהכשיר נציגים מארצות שונות כדי שיעבירו את המידע לצוותי השיקום בארצם.

מילות מפתח: מודל ביופסיכוסוציאלי, שיקום, פיזיותרפיה, ארגון הבריאות העולמי.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד