the JIPTS

15-3 בחינת הגורמים המשפיעים על נכונות פיזיותרפיסטים לבצע טיפול קבוצתי

בחינת הגורמים המשפיעים על נכונות פיזיותרפיסטים לבצע טיפול קבוצתי בכלל ובקשישים בפרט
דבורה דדי, פרופ' פרלה ורנר

תקציר

רקע:  מכוני הפיזיותרפיה בקהילה מתמודדים עם עומס רב, הנובע בחלקו מפניות חוזרות ונשנות של מטופלים בגיל המבוגר הסובלים מכאבים וממוגבלויות. אחת הדרכים לייעל את השירות הניתן הינה טיפול בפעילות גופנית בקבוצה שנמצא, כי אינו נופל בחשיבותו ככלי טיפולי מטיפול פרטני ובנוסף, ידוע כבעל מאפיינים ייחודיים היכולים לעודד היענות בקרב המשתמשים בו. אולם, על מנת לקדם ולמקסם את השימוש בטיפול בפעילות גופנית בקבוצה יש צורך באנשי מקצוע, בעיקר פיזיותרפיסטים, אשר יהיו מוכנים להשתמש בקבוצה ככלי טיפולי באנשים מבוגרים.

מטרה:  המחקר  הנוכחי שם לו למטרה  לבדוק את נכונותם של פיזיותרפיסטים  לבצע טיפול בפעילות גופנית בקבוצה באנשים מבוגרים ולבחון את הגורמים המשפיעים על נכונות זו. המודל של תיאוריית ההתנהגות המתוכננת המורחב - המכיל את המושג "מסוגלות עצמית" וידע  - שימש כמסגרת תיאורטית למחקר.

שיטה: בוצע סקר רוחב באמצעות שאלון מובנה למילוי עצמי. המחקר התבסס על מדגם נוחות לא הסתברותי. במחקר השתתפו 200 פיזיותרפיסטים (גיל ממוצע 45) העובדים במכוני הפיזיותרפיה בקהילה ובבתי חולים בשירותי בריאות כללית.

ממצאים: באופן כללי נמצא, כי נכונות הפיזיותרפיסטים לבצע טיפול בפעילות גופנית בקבוצה עם אנשים מבוגרים הייתה גבוהה. הנכונות הייתה גבוהה יותר ביחס לאוכלוסייה הסובלת מבעיות אורתופדיות ובקשישים, אך נמוכה יותר באוכלוסייה הסובלת מבעיות נוירולוגיות כרוניות. בבדיקת הקשרים הדו  משתניים בין מרכיבי המודל לבין נכונות הפיזיותרפיסטים לבצע טיפול בקבוצה,  נמצא קשר מובהק וחזק בין מסוגלות עצמית, עמדות ויכולת שליטה לבין הנכונות לבצע טיפול בפעילות גופנית בקבוצה.  בבדיקת רגרסיה מרובה צעדים נמצא כי מסוגלות עצמית ועמדות נבאו נכונות לבצע טיפול בקבוצה והסבירו 60% של השונות. לבסוף, בבדיקת הקשרים בין המשתנים הסוציו דמוגרפיים והמקצועיים לבין מרכיבי המודל נמצאו כי היו הבדלים מובהקים בין נשים לגברים. ביחס למסוגלות עצמית וידע נמצא הבדל מובהק בין מי שעבר השתלמות בקבוצה לבין מי שלא עבר השתלמות.

מסקנות: נכונות הפיזיותרפיסטים  לבצע טיפול בפעילות גופנית בקבוצה עם אנשים מבוגרים  הייתה גבוהה ומושפעת בעיקר מעמדות ומסוגלות עצמית.

מילות מפתח:  פעילות גופנית, טיפול בפעילות גופנית בקבוצה,  תיאוריית ההתנהגות המתוכננת המורחבת וידע.       

 

 

עבור לתוכן העמוד