the JIPTS

15-2 מחקר אקראי המשווה בין שיקום ובין טיפול תרופתי לטיפול בדליפת שתן בדחיפות

מחקר אקראי המשווה בין שיקום ובין טיפול תרופתי לטיפול בדליפת שתן בדחיפות: מעקב בן שנה
רחל כפרי, דניאל דויטשר, ג'פרי שיימס, ג'ייקוב גולומבפ ויצחק מלצר


תקציר

הקדמה והשערה: מטרת המחקר היתה להשוות יעילות טיפולית לטווח ארוך של אימון שלפוחית, תרגול שרירי רצפת אגן, שיקום משולב של רצפת אגן וטיפול תרופתי במטופלות עם דליפת שתן בדחיפות (דש"ד).

שיטות: מחקר אקראי עיוור ורב מרכזי השווה יעילות בין הטיפולים: אימון שלפוחית, תרגול שרירי רצפת אגן, שיקום משולב של רצפת אגן וטיפול תרופתי בערכי הבסיס, ובנקודות מעקב לאחר שלושה חודשים ולאחר שנים עשר חודשים. התוצאים העיקריים כללו מספר הטלות שתן ב-24 שעות, מספר אירועי דש"ד בשבוע, איכות החיים בהקשר לדליפת שתן, מדד אורוגניקולוגי אנלוגי ויזואלי, ודיווח עצמי על תפקוד ומוגבלות.

תוצאות: נמצא שיפור משמעותי בכל קבוצות הטיפול לאחר שלושה חודשים ושנים עשר חודשים בתדירות הטלות השתן, באירועי דש"ד, באיכות החיים בהקשר לדליפת שתן, ובמספר הפדים ליום. רק בשיקום משולב של רצפת אגן נמדדה ירידה משמעותית של 4 הטלות שתן ב-24 שעות כמו גם עלייה משמעותית בדיווח עצמי על תפקוד.

מסקנות: המחקר הדגים את היתרונות ארוכי הטווח של טיפול תרופתי, אימון שלפוחית, תרגול שרירי רצפת אגן ושיקום משולב של רצפת אגן בטיפול בדש"ד וקבע יתרון קל לטיפול בשיקום משולב של רצפת אגן.

מילות מפתח: אימון שלפוחית; טיפול תרופתי; יעילות לטווח ארוך; שיקום רצפת אגן; תרגול שרירי רצפת אגן; דליפת שתן בדחיפות

מקור:
Kafri R, Deutscher D, Shames J, Golombp J, Melzer I. Randomized trial of a comparison of rehabilitation or drug therapy for urgency urinary incontinence: 1-year follow-up. Int Urogynecol J. 2012;24:1181-9.

הערה: המאמר נרכש מההוצאה לאור ,Springer בעלת זכויות היוצרים, ואישור לתרגום המאמר התקבל בתאריך 23.6.2013. האישור נמצא במערכת כתב העת.

 

 

עבור לתוכן העמוד