the JIPTS

15-2 הערכת איכות השירות של מערכת הבריאות בארץ

הערכת איכות השירות של מערכת הבריאות בארץ לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית : מחקר חלוץ*
חנה שטרן, נחמה גודש, אביה גוטמן, מאיר לוטן


תקציר


רקע: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) נמצאים בסיכון גבוה להתפתחות מחלות שניוניות, ושיעור התמותה באוכלוסייה זו גבוה יותר לעומת שיעורו באוכלוסייה הרגילה.  אוכלוסייה זו זקוקה  אפוא לשירות רפואי איכותי ויעיל אשר פעמים רבות עשוי להיות קריטי ומציל חיים.

מטרות המחקר: המחקר נועד לבחון את איכות שירותי הבריאות שניתנים לאנשים עם מש"ה בישראל בהשוואה לאיכות השירות בעולם, ולאתר את התחומים הלקויים בטיפול באנשים עם מש"ה. המחקר גם נועד לדרג  את השפעתם של כשלים אלה על איכות הטיפול באנשים עם מש"ה ולהציע פתרונות.

הליך: במחקר נערכו ראיונות פתוחים עם חמישה אחים ואחיות. בראיונות הם לתאר תיארו את מצב שירותי הבריאות עבור אנשים עם מש"ה, על פי ניסיונם. המרואיינים  דירגו על סולם של ארבע דרגות באיזו מידה הכשלים שבטיפול באוכלוסייה זו, אשר צוינו בספרות העולמית, קיימים גם בישראל, ועד כמה הם משפיעים על איכות השירות הרפואי הניתן לאנשים עם מש"ה. נוסף על כך, הם הציעו פתרונות משלהם לכשלים שהם ציינו.

תוצאות: נמצאו כשלים דומים לאלה שצוינו בספרות בעולם ביחס למטופלים עם מש"ה, כגון בעיות בתקשורת עם אוכלוסייה זו, חוסר ידע מקצועי של הצוות הרפואי, עמדות שליליות של נותני השירות כלפי אוכלוסייה זו. עם זאת, נמצאו כשלים שהם ייחודיים לישראל, כגון: אטימות מערכת הבריאות לצורכיהם של אנשים עם מש"ה, תקשורת לקויה בין הצוותים הפועלים במסגרת הרפואית (בתי חולים וקופות חולים) ובין הצוות הרפואי במעונות לחוסים עם מש"ה ופגיעה בהם עקב אי-ציות לחוק .

מסקנות: מן הראיונות (שהיו מאוד טעונים רגשית) התברר כי ישנם כשלים הדורשים טיפול דחוף, ואף הועלו מגוון  הצעות לפתרון המצב הקיים. הקשיים שצוינו מדגישים את הצורך הדחוף בטיפול אינטנסיבי וענייני בתחום חשוב זה.

מילות מפתח: טיפול רפואי, מוגבלות שכלית התפתחותית, איכות שירותי בריאות, כשלים

*המאמר הוא פרי עבודה סמינריונית לתואר ראשון בפיזיותרפיה במסגרת המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל.

 

 

עבור לתוכן העמוד