the JIPTS

15-1 דואגים למטפלת באמונה שלמה - תכנית להפחתת כאבי גב בקרב מטפלות במעונות יום "אמונה"

דיווח קליני
דואגים למטפלת באמונה שלמה - תכנית להפחתת כאבי גב בקרב מטפלות במעונות יום "אמונה" / מירי כץ שאולPT, M.P.H

 


תקציר
מטפלות לילדים הינן קבוצת אוכלוסייה שתחום הבטיחות והגהות, הנוגע לה הוזנח והיא נמצאת בסיכון בריאותי חמור. סביבת העבודה ואופייה מאלצות את המטפלות לעבוד במנחי גוף לקויים, המעמיסים על מערכת שריר- שלד וגורמים לפגיעות שונות עד אובדן כושר עבודה. תוצאה עיקרית של פגיעות אלו היא כאבי הגב.

 

מטרה:בניית תכנית להפחתת כאבי גב בקרב מטפלות, באמצעות העלאת מודעות והקניית ידע ברמה האישית, הארגונית והמדינית בנושא כאבי גב בקרב מטפלות.

 

תאור התכנית: התכנית הופעלה בשבעה מעונות של "אמונה" באזור חיפה, וכללה שבע מנהלות   ו-80 מטפלות. התכנית התבצעה בשלוש רמות: פיתוח מיומנויות אישיות ברמת הצוות,  יצירת סביבה תומכת ברמת הארגוןוביצוע התאמות בתכנית הלימודים ברמה המדינית ממשלתית.

 

הערכה: ההערכה התבצעה באמצעות השוואת נתונים לגבי ידע, עמדות ויכולת תפקודית, לפני התערבות ממוקדת באחד המעונות ובסיומה. כמו כן, נבדק שינוי ארגוני ומדיני בנושא זה.

 


תוצאות: תוכנית ההתערבות הביאה לביצוע השינויים הבאים: הוחלף חלק מהציוד הכבד והמסורבל בציוד קל, שופרה טכניקת התכופפות לעבר ילד וביצוע עבודות ניקיון במעון, נצפתה עליה ברמת הידע לגבי מניעת כאבי גב, בוצעה השתלמות בנושא "מניעת כאבי גב בקרב מטפלות", התקיים דיון בנושא שילוב תכני ארגונומיה בתכנית הלימודים של המטפלות.

 

מסקנות: 1. מצב בריאותן של המטפלות במעונות יום "אמונה" מחייב התייחסות מערכתית יסודית.2. ניתן לקדם את בריאות המטפלות באמצעות הדרכה וליווי מקצועי תוך שיתוף פעולה של אנשי המפתח בארגון. 3. שינוי מדיניות הכרחי לקידום בריאות של קבוצות אוכלוסייה גדולות של מטפלות בארץ.

 

מילות מפתח: מטפלות במעונות יום, תכנית התערבות, כאבי גב, קידום בריאות, ארגונומיה, בטיחות וגיהות.

 

 

העבודה בוצעה במסגרת קורס הפעלה והערכה של תכניות קידום בריאות,הפקולטהלמדעיהרווחהוהבריאות, ביה"ס לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה. מרצה: פרופ' אורנה אפל בראון 

 

 

עבור לתוכן העמוד