the JIPTS

ניתוחים בריאטריים בקרב ילדים ובני נוער

 אולגה גלוזמן, יוליה קובלוב, דניאל מורן
המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

תקציר
רקע: על פי הערכות ארגון הבריאות העולמי משנת 2016, כ-220 מיליון ילדים סובלים מעודף משקל או מהשמנת יתר. להשמנה יש השלכות שליליות על בריאותם ועל רווחתם של ילדים ובני נוער. ילדים שמנים עלולים לפתח תחלואה נלווית כגון סוכרת מסוג 2, מחלות לב ויתר לחץ דם והם נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה. בדרך כלל, ילד הסובל מהשמנה מטופל על ידי צוות רב מקצועי ודגש מושם על קידום פעילות גופנית ותזונה בריאה. למרבה הצער, בטווח הארוך, ילדים רבים עלולים לפתח השמנת יתר גם בבגרותם, ולכן, במקרים הקשים הטיפול הטוב ביותר המוצע על ידי הרופאים הנו ניתוח בריאטרי. במדינת ישראל קיימים קריטריונים ברורים והנחיות של משרד הבריאות ומנהל רפואה בנוגע לביצוע ניתוחים בריאטריים בקרב ילדים ובני נוער.
 
מטרה: מטרת מאמר זה היא לסקור ולבחון את המאמרים והעבודות הקשורים בטיפול הניתוח הבריאטרי והשלכותיו בקרב ילדים ונוער.
 
שיטות: נערכה סקירת מאמרים במאגרי המידע  PubMedו- Google Scholar לפי מילות המפתח:
.Bariatric surgery, Obesity, Childhood obesity, Diet, Exercise, Children, Youth הסקירה כללה מאמרים בעברית ובאנגלית מ-2005 עד מאי 2016. נבחרו וצוטטו מאמרים ומחקרים רלוונטיים מתוך המאמרים שענו לקריטריוני ההכללה.
 
תוצאות: 24 מאמרים נבחרו כמתאימים והוכללו בסקירה. קיים קונצנזוס בספרות בדבר  החשיבות המרבית של טיפול בהשמנת ילדים, מפני שקיימת סבירות גבוהה שילדים הסובלים מהשמנה יהיו שמנים גם בבגרותם, כולל סיכון להתפתחות מחלות נלוות. הטיפול הטוב ביותר להשמנה הנו טיפול שמרני ומניעתי. כאשר לא ניתן להגיע לתוצאות הרצויות באמצעות התערבות שמרנית ושינוי באורח החיים נשקלת התערבות כירורגית. בעשור האחרון ניכרת עלייה במספר הניתוחים הבריאטריים גם בקרב ילדים ומתבגרים.
 
דיון ומסקנות: רוב הפרסומים המדעיים בנושא ניתוחים בריאטריים עוסקים במבוגרים, ועדיין חסר מידע מחקרי על אוכלוסיית הילדים. אף על פי שניתוחים בריאטריים מציעים פתרון אפקטיבי לבעיית ההשמנה בקרב ילדים ובני נוער, עדיין לא נלמדו ההשפעות של כל המשתנים. קיים פער ידע בנושאים הקשורים להתערבות הכירורגית ולהשפעתה לטווח רחוק.
 
מילות מפתח: ניתוחים בריאטריים, השמנה, ילדים ובני נוער, BMI, תזונה, פעילות גופנית.

עבור לתוכן העמוד