the JIPTS

תכניות לעידוד פעילות גופנית ולטיפול בהשמנה בקרב עובדי בתי החולים – סקירת ספרות

אחמד נאסר, יעקב ברמן, רמי אליהו, דניאל מורן
המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל בשומרון

 
תקציר
רקע: השמנת-יתר והשמנה חולנית הן מגפה עולמית שיש להשלכות נרחבות על בריאות הציבור, על שיעור התחלואה הנלווית ועל התמותה, וכפועל יוצא מכך, גם על ההוצאה הלאומית על בריאות. הסיבה העיקרית למגפה זו נעוצה בהיעדר פעילות גופנית מספקת ובקיום אורח חיים יושבני, שהוא תולדה של המהפכה הדיגיטלית והקִדמה הטכנולוגית. כיום, רק כשליש מן האוכלוסייה בישראל עוסק בפעילות גופנית בהתאם להמלצות ארגון הבריאות העולמי. ההשמנה מתפשטת גם בקרב עובדי בתי החולים, ובכללם רופאים, ובמיוחד בקרב עובדים ששכרם נמוך ובקרב עובדי המשמרות, שהם מרבית עובדי מערכת הבריאות. בעקבות זאת, פותחו יוזמות שונות לעידוד הפעילות הגופנית בקרב אנשי הסגל  במסגרת בתי החולים.
 
מטרה: לסקור עדויות מן הספרות לגבי המאפיינים והיעילות של תכניות לקידום הבריאות בקרב עובדי בתי החולים.
 
שיטות: נערך חיפוש של מאמרים, שפורסמו בין השנים 2011 – מאי 2016, במאגרי המידע האלקטרוניים ,PubMedProQuest ו-,Google Scholar,על פי מילות המפתח: Physical Exercise, Physical Activity, Obesity, Workplace, Health promotion.  נבדקו במיוחד מאמרים שדנו בבתי החולים ובמרכזים רפואיים. נכללו מאמרים באנגלית ובעברית אשר פורסמו במלואם. נערך חיפוש גם במאגרי המידע הקיימים באתרים של משרד הבריאות בישראל ובארצות הברית ובאתר של ארגון הבריאות העולמי.
 
תוצאות: נמצאו 18 מאמרים מתאימים והם נכללו בסקירה זו. בצד היתרונות הבריאותיים הגלומים בתכניות לקידום הבריאות עבור העובד, הודגשו גם היתרונות למעסיקים –שיפור יצרנותם והמוטיבציה של העובדים, צמצום ההיעדרויות מן העבודה, שיפור ההזדהות עם הארגון, שימור העובדים ויצירת תדמית חיובית המהווה מקור משיכה לעובדים חדשים. כדי להצליח בתכניות לקידום הבריאות ולשמר את התוצאות המקוות לאורך זמן, יש לכלול בהן פעילויות מהנות ומאתגרות. חשוב ללוות אותן בתקשורת יעילה עם כלל העובדים, במתן תמיכה של ההנהלה הבכירה בארגון ובהקצאת המשאבים הנדרשים.
 
דיון ומסקנות: התכניות לקידום הבריאות, המעודדות פעילות גופנית, עוזרות בהתמודדות עם מגפת ההשמנה בקרב כלל העובדים, ובפרט בקרב עובדי בתי החולים. מעבר ליעילותן של התכניות בשיפור בריאות, הן גורמות לצמצום ההיעדרויות ממקום העבודה ולעלייה בתפוקת העובדים. הצלחת התכניות במקומות העבודה תלויה בתמיכת ההנהלה הבכירה של הארגון, בהקצאת משאבים מספקים, בשילוב פעילויות מהנות ומאתגרות, בנגישות ובגמישות בשעות הפעילות ובפרסום התכנית לכלל העובדים.
 
מילות מפתח: מקומות עבודה, פעילות גופנית, השמנה, אורח חיים יושבני, קידום בריאות
עבור לתוכן העמוד