the JIPTS

מאפיינים פיזיקליים בקרב חולי נפש, רון פלדמן גילון 18-2

 מאפיינים פיזיקליים בקרב חולי נפש - סקירת ספרות

רון פלדמן, שאול שרייבר, חיים ג. (חגי) פיק, אלה בין

 
 
תקציר
רקע: מחלות נפש הן מבעיות הבריאות השכיחות בעולם. ב-1.7.2015 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש, שמעבירה את האחריות הביטוחית לטיפול בחולים אלו לקופות החולים, בדומה לכל שאר המצבים הרפואיים. לפיכך נדרשים המטפלים בקהילה להכיר את הצרכים והמאפיינים של הלוקים במחלת נפש כדי לבנות בעבורם תכניות טיפול ושיקום לבעיה הגופנית שבעטיה הופנו לשיקום, בהתאם לאבחנה ולמצב הנפשי של כל אחד ואחת.
 
מטרה: מטרת הסקירה הנוכחית היא לבדוק את הידע הקיים בספרות בנוגע למאפיינים פיזיקליים ולרמת הפעילות הגופנית אצל חולים הסובלים מדיכאון, מחרדה או מסכיזופרניה, ועל בסיס סקירה זו לגבש המלצות לאבחון ולטיפול בחולים אלו.
 
שיטות: לסקירה נבחרו 106 מאמרים לאחר חיפוש במאגרי המידע האלה: Google scholar, PubMed, Science direct, PsycINFO and Cochrane. בשלב הראשון נערך חיפוש צולב על פי מילת המפתח  Mental Health ו- physical activity, pain and body posture. בשלב השני נערך חיפוש צולב נוסף וממוקד, באותם מאגרי המידע, על פי  מילות המפתח האלה: body posture, balance, pain, gait, fine motor, muscle strength, range of motion. מילות המפתח האלה הוצלבו כל אחת יחד עם מחלות נפשיות ספציפיות: schizophrenia, depression, anxiety, . נכללו מחקרים קליניים התערבותיים, סקרי חתך, מחקרי עוקבה, סקירות ספרות ומטא-אנליזות העוסקים באוכלוסייה הסובלת ממחלות נפש.
 
תוצאות: מן הסקירה שערכנו עולה כי למטופלים עם מחלה נפשית קיים באופן כללי פרופיל פיזיקלי ייחודי בהתאם לאבחנה הקלינית (סכיזופרניה, דיכאון וחרדה): הפרופיל הפיזיקלי של חולי סכיזופרניה מתאפיין בהליכה איטית ובירידה באורך הצעדה (stride), בתפיסת כאב לקויה ובהאטה בביצוע מטלות של מוטוריקה עדינה. מטופלים עם הפרעות חרדה מתאפיינים בהפרעה בשיווי המשקל, וחולי דיכאון מתאפיינים בהליכה איטית, ביציבה שפופה ובסף וסיבולת כאב נמוכים. עוד נראה כי רוב החולים סובלים ממיעוט בפעילות גופנית ובתנועה. יש להדגיש כי קיימת הסכמה שפעילות גופנית תורמת למצב נפשי טוב יותר וכי עוצמת הפעילות האופטימאלית להשגת בריאות נפשית טובה היא בינונית. פעילות גופנית היא מרכיב מרכזי בחיזוק ההערכה העצמית, והיא מהווה כלי יעיל בהתמודדות עם מצבים נפשיים קשים.
 
דיון ומסקנות: על סמך ממצאי הסקירה עולה כי בבואנו לבנות תכנית אבחון וטיפול ייעודית לאנשים הסובלים ממחלת נפש, יש לתת את הדעת גם על מרכיבים ספציפיים כגון- כאב, שיווי משקל, דגם וקצב הליכה − נוסף על תכנית הפעלה כללית. כמו כן עולה הצורך להרחיב את המחקר בכדי להבין טוב יותר  את צורכי אוכלוסייה זו ולגבש המלצות וקווי טיפול מתאימים.
 
מילות מפתח: פעילות גופנית, כאב, שיווי משקל, יציבה, מוטוריקה עדינה, הליכה, מחלות נפש.
עבור לתוכן העמוד