the JIPTS

תגובת המערכת האוטונומית-הלבבית טלי עמיחי 18-1

 

תגובת המערכת האוטונומית-הלבבית בזמן מבחן תת-מרבי ובזמן ההתאוששות
אצל ילדים עם שיתוק מוחין-חקר מקרה

 

טלי עמיחי, שרון אילון, מיכל כץ -לוירר

 
 

תקציר:

פעילות גופנית מומלצת לילדים עם שיתוק מוחין (ש"מ). לשם ביצוע פעילות גופנית, נדרשת תגובתיות של מערכת העצבים האוטונומית-הלבבית. נמצא כי אצל ילדים עם ש"מתפקוד המערכת האוטונומית הלבבית במנוחה וכן תגובת המערכת לשינוי תנוחה פאסיבי היא לקויה.

 
מטרה:
לתאר את תגובת המערכת האוטונומית הלבבית לפעילות; לבצע מבחן הליכה במאמץ תת-מרבי על מסילת כושר, ובזמן התאוששות מן המאמץ, על פי מדדי שונות של קצב הלב והתאוששות קצב הלב ממאמץ. בדיקות אילו יבוצעו בשלושה ילדים עם ש”מ המסווגים בדרגות תפקוד שונות.
 
שיטת המחקר:
נבדקו שלושה ילדים הלוקים בשיתוק מוחין על פי  Gross Motor Function Classification System I,II,III (GMFCS), בגילאי  9, 10 ו- 12 שנים. ניטור קצב לב התבצע בשלושה מצבים: בעת מנוחה, בעת מבחן הליכה תת-מרבי מותאם על-שם נוטון, ובעת ההתאוששות בסיום המבחן. ניטור קצב הלב נעשה באמצעות שעון ורצועת פולר מדגם RC800CX. הנתונים הועברו לתוכנה ייעודית, ומדדי שונות קצב הלב והתאוששות קצב הלב חושבו לכל אחד משלושת המצבים: מנוחה, מבחן והתאוששות.
 
תוצאות:
נמצא כי קיים קשר הפוך בין משך מבחן המסילה לבין דרגת התפקוד. אצל שלושת הילדים נצפתה תגובה למאמץ ולהתאוששות הן בערכי קצב לב והן במדדי השונות, כאשר הילד בדרגת התפקוד הגבוהה - GMFCS I, הראה את התגובה הבולטת. שלושת הילדים לא חזרו בעת ההתאוששות לערכי קצב לב במנוחה שלפני המאמץ.   
 
מסקנות:
אצל שלושת הילדים שנבדקו בחקר מקרה זה התרחשה תגובה אוטונומית לבבית למבדק מאמץ. התגובה נמצאה קשורה לדרגת התפקוד המוטורית.
 

מילות מפתח:

שיתוק מוחין, קצב לב, שונות קצב לב, GMFCS, מאמץ תת מרבי.

עבור לתוכן העמוד