the JIPTS

השוואת שעון פולר למכשיר הולטר-אק"ג נועה רפאלי באר 18-1

 

השוואת שעון פולר (Polar RS800XS) למכשיר הולטר-אק"ג במדידה של שונות קצב הלב  –
תקפות שעון הפולר

 

נועה רפאלי באר,  יוליה פרימן,  שלומית אדרי שרביט

 
 

תקציר:

מדד שונות קצב הלב  (Heart Rate Variability (HRV הוא מדד שכיח להערכת תפקודה של מערכת הבקרה האוטונומית-הלבבית. נמצא כי ערכים נמוכים של מדד זה הם סמן למצבי חולי וסמן לסיכון לתמותה במחלות קרדיווסקולריות ונוירולוגיות שונות. מטרת עבודה זו היא לבחון את המתאם בין מדדי קצב לב ושונות קצב לב המתקבלים על -ידי שעון פולר (Polar) לבין מדדים אלו המתקבלים על-ידי מכשיר ההולטר (Holter) – אק"ג, בקבוצת צעירים בריאים.

 

כלים במחקר:

הוכללו 20 סטודנטים, בבריאות כללית תקינה. לא נכללו סטודנטים הסובלים, או אשר סבלו בעבר מבעיות לבביות, מיתר לחץ דם, מסוכרת ו/או הנוטלים תרופות קבועות אשר יכולות להשפיע על קצב הלב.  כלי המדידה: Holter Electrocardiogram (ECG) – מכשיר אלקטרוקרדיוגרף (אק"ג) הרושם את הפעילות החשמלית של הלב ושעון פולר בדגם RS800CX.

 

תוצאות: 

המתאם הקווי בין הערכים שהתקבלו במכשירים עומד על  0.98(p-value<0.01). שימוש בתוכנת ההולטר ובתוכנת הפולר לשם הצגת מדדי השונות הציג פער של 6 אלפיות שנייה בממוצע למדד ה- SDRR . מדד ה- RMSSD הציג פער ממוצע של 9.8 אלפיות השנייה בערכים שהתקבלו בשני המכשירים.

 

דיון:

ממצאי עבודה זו תומכים בהשערה שמכשיר הפולר מסוג RS800CX תקף להצגת ערכי RR ממוצעים וסטיות תקן של מדד ה- RR  בצעירים בריאים לכאורה.

 

מילות מפתח:

מערכת אוטונומית-לבבית, שונות קצב הלב, שעון פולר,  מכשיר הולטר

עבור לתוכן העמוד