the JIPTS

כלי מדידה והערכה MoCA

המדור הנוכחי עוסק בתיאור מפורט של כלי מדידה והערכה המקובלים בתחומי הפיזיותרפיה, תוך התייחסות למאפייני הכלי ולאוכלוסיית היעד שאליה הוא מכוון. בכל גיליון יתואר כלי מדידה והערכה אחד.

 

הקוראים מוזמנים לשלוח למערכת העיתון תיאור של כלי מדידה שהם ממליצים על שימושו בשדה הקליני לפי המפרט שמתואר בהמשך.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד